PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)* Andlaşma Devletleri, Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmelleştirme arzusuyla, Birden çok devlette buluşların korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirme arzusuyla, Yeni buluşlara ilişkin tarifleri kapsayan dokümanlardaki teknik enformasyonların kamuoyuna ulaştırılmasın kolaylaştırmak ve hızlandırmak arzusuyla, Gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerine uygun teknik çözümlerin kullanılmasına ilişkin kolayca ulaşılabilecek enformasyonlara tasarruf edebilmelerinin sağlanması ve sürekli büyüme gösteren modern tekniğe varabilmelerini kolaylaştırılmasıyla ulusal veya bölgesel düzeyde buluşların korunması ile ilgili geliştirilen hukuk sistemlerinin etkinliğinin arttıran önlenmelerin alınması suretiyle ekonomik kalkınmalarını teşvik ve hızlandırmak arzusuyla. Uluslararası iş birliğinin bu hedeflerin gerçekleştirilmesini büyük ölçüde teşvik edeceği inancıyla, Bu Andlaşmayı yapmışlardır.

(1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Düzeltmeler:

1998 2000 2001 2002 2004 2005

19 Haziran 1970’de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs 1979,
16 Haziran 1980, 26 Eylül 1980, 3 Temmuz 1981, 10 Eylül 1982, 4 Ekim 1983,
3 Şubat 1984, 28 Eylül 1984, 1 Ekim 1985, 12 Temmuz 1991, 2 Ekim 1991, 29
Eylül,1992, 29 Eylül 1993, 3 Ekim 1995, 1 Ekim 1997, 15 Eylül 1998, 29 Eylül
1999, 17 Mart 2000, 3 Ekim 2000, 3 Ekim 2001, 1 Ekim 2002, 1 Ekim 2003 ve
5 Ekim 2004 tarihlerinde tadil edilmiştir.

GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1

Birliğin kuruluşu

(1) Bu Antlaşmaya taraf devletler (bundan sonra “Antlaşma Devletleri olarak anılacaktır) buluşların korunmasına ilişkin olarak başvuruların yapılması, araştırılması ve incelenmesi ve teknik hizmetlerin sunuluşunda işbirliği amacıyla bir Birlik kurmaktadırlar. Bu Birliğin adı, Patent Alanında Uluslararası İşbirliği Birliği’dir.

(2) Bu Antlaşmanın hiç bir hükmü, Sınai Mülkiyetin Korunması’na İlişkin Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin uyruğunda olan veya bu ülkelerden birinde ikamet eden kişilerin bu Antlaşmadan doğan haklarını ihlal edecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 2

Kavramların tanımlanması

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Antlaşma ve Yönetmeliği bakımından:

(i) “Başvuru” bir buluşun korunmasına ilişkin bir başvuru anlamındadır. “Başvuruya” istinat edildiğinde;

Buluş patentleri, buluşçu belgeleri, Faydalı Model Sertifikası, Faydalı Model, Ek Patentler, Ek Patent Sertifikaları, Ek Buluşçu Belgeleri ve Ek Faydalı Model Sertifikaları için yapılmış başvurular anlaşılır;

(ii) Bir “Patentte” yapılan istinatlar, buluş patentlerine, Buluşçu Belgelerine, Faydalı Model Sertifikalarına, Faydalı Modellere, Ek Patentlere veya Ek Sertifikalara ve Ek Faydalı Model Sertifikaları’na yapılan istinatlar olarak anlaşılmalıdır;

(iii) “Ulusal Patent” ulusal bir patent kurumunca verilen bir patenttir;

(iv) “Bölgesel Patent”, bir ulusal kurum veya bir devletlerarası kuruluş tarafından verilen patent anlamına gelir. Şayet, bu kurum veya kuruluşlar birden çok devlette hüküm ve sonuç doğuracak şekilde patent verme yetkisine sahipseler;

(v) “Bölgesel Başvuru”, bölgesel bir patentin verilmesi için yapılan bir başvurudur;

(vi) “Ulusal Başvuruya” istinatlardan, bu Antlaşmaya göre yapılmamış ulusal veya bölgesel patent verilmesi için yapılan başvurular anlaşılır;

(vii) “Uluslararası Başvuru”, bu Antlaşmaya göre yapılan başvurudur;

(viii) “Başvuruya” istinatlardan, ulusal ve uluslararası başvurulara istinatlar anlaşılır;

(ix) Bir “Patentten” söz edildiğinden, ulusal veya bölgesel patentler anlaşılmalıdır;

(x) “Ulusal Hukuk”dan söz edildiğinde, bir Antlaşma devletinin ulusal hukuku veya bir bölgesel başvuru ya da bölgesel patent söz konusu ise, bölgesel başvurunun yapılmasına veya bölgesel patentin verilmesine dayanak olan Antlaşma anlaşılır;

(xi) Bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde öngörülen sürelerin hesaplanması bakımından “Rüçhan Tarihi”nden:

a- Bir uluslararası başvuru için madde 8’e göre bir rüçhan talep edilirse, rüçhanın dayandığı başvurunun başvuru tarihi;

b- Bir uluslararası başvuru için madde 8’e göre birden çok rüçhan talep edilirse, rüçhanı talep edilmiş olan en eski başvurunun başvuru tarihi;

c- Uluslararası başvuru için madde 8’e göre rüçhan talep edilmiyorsa, bu başvurunun uluslararası başvuru tarihi; anlaşılır;

(xii) “Ulusal Kurum”; bir Antlaşma devletinin patent verilmesiyle görevli kıldığı hükümet kurumu anlamındadır; bir ulusal kurumdan söz edildiğinde, bundan birden çok devletin bölgesel patent verilmesiyle görevlendirdiği devletlerarası kuruluşlar da anlaşılmalıdır. Şu şartla ki, bu devletlerden en az bir tanesi bir Antlaşma devleti ise ve sözü geçen devletlerin bu Antlaşma ve Yönetmeliğinin ulusal kurumlar için öngördüğü görevleri devralmaya ve hakları kullanmaya bu kuruluşu yetkili kılmışlarsa;

(xiii) “Belli Edilmiş Kurum”, bu Antlaşmanın birinci kısmına göre, başvuru sahibinin belirlediği devletin ulusal kurumu veya bu devlet adına işlem gören ulusal kurumdur;

(xiv) “Seçilmiş Kurum”, bu Antlaşmanın ikinci kısmına göre, başvuru sahibinin seçmiş olduğu devletin ulusal kurumu veya bu devlet adına işlem gören kurum anlamındadır;

(xv) “Başvuru Kurumu” uluslararası başvurunun yapıldığı ulusal kurum veya devletlerarası organizasyon anlamındadır;

(xvi) “Birlik”, Patent İşbirliği Antlaşması Birliği anlamındadır;

(xvii) “Kurul”dan, Birliğin Kurulu anlaşılır;

(xviii) “Organizasyon”dan, Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu anlaşılır;

(xix) “Uluslararası Büro”dan, organizasyonun Uluslararası Büro’su ve var olduğu sürece Fikri Mülkiyetin Korunması İle İlgili Uluslararası Birleşik Büro (BIRPI) anlaşılır;

(xx) “Genel Müdür”den, organizasyonun Genel Müdürü ve BIRPI- varolduğu sürecenin Müdürü anlaşılır.

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Başvuru ve Uluslararası Araştırma

Madde 3

Uluslararası başvuru

1) Buluşların korunması için Antlaşma Devletlerinin her birinde yapılan başvurular, bu Antlaşma anlamında uluslararası başvuru olarak yapılabilir.

2) Uluslararası Başvuru, bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde belirtilen şekilde; bir dilekçe, bir tarifname, bir veya birden çok istem, bir veya birden çok resim (gerekli ise) ve bir özeti kapsamalıdır.

3) Özet, özellikle talep edilen korunma kapsamının belirlenmesi ve diğer amaçlar için değil, sadece teknik enformasyonun verilmesine hizmet eder.

4) Uluslararası Başvuru;

 1. i) Belirlenmiş bir dilde düzenlenmeyi;
 2. ii) Belirlenmiş şekli şartlara uymayı;

iii) Buluşun birliği hakkındaki belirlenmiş gereklere uymayı;

 1. iv) Belirlenmiş ücretlerin (harçların) ödenmesi yükümlülüğünü gerektirir.

Madde 4

Dilekçe

1) Dilekçe şunları kapsamalıdır;

 1. i) Uluslararası başvurunun bu Antlaşmaya göre işlem görmesi talebi;
 2. ii) Uluslararası başvuruya dayanarak buluşun korunmasının istendiği Antlaşma devleti veya devletlerinin belirlenmesi (Belli Edilmiş Devletler); Belli Edilmiş Bir Devlette geçerli olmak üzere bir bölgesel patentin verilmesi mümkünse ve başvuru sahibi ulusal patent yerine bölgesel bir patent dilerse, bunun dilekçede belirtilmesi gerekir; Bölgesel patent ile ilgili Antlaşmaya göre, başvuru sahibi başvurusunu söz konusu bu Antlaşmaya taraf devletleri münferiden sınırlayarak yapmıyorsa, bu bölgesel patent elde etme dileğine atfen sözü geçen Antlaşma tarafı tüm devletlerin belli edilmiş olduğu varsayılarak işlem yapılır; Belli Edilmiş Devlet’in ulusal hukukuna göre, bu devletin belli edilmiş olması halinde başvurunun bir bölgesel patente ilişkin hüküm doğuracağı yolundaysa, bu devletin belirlenmiş olması, bölgesel bir patentin elde edilmesi dileği varsayılarak işlem yapılır.

iii) Başvuru sahibinin adı (ve varsa vekilinin adı) ve bu kişilere ilişkin belirtilen diğer bilgiler;

 1. iv) Buluşun karakterinin belirtilmesi;
 2. v) Şayet, Belli Edilmiş Devletlerden en az birinin ulusal hukukuna göre, ulusal başvuru sırasında açıklanması gerekli kılınıyorsa, buluşçunun adı ve ona ilişkin belirtilen diğer bilgilerin verilmesi, diğer durumlarda belirtilen bilgiler ya dilekçede ya da ulusal hukuklarına göre, sözü edilen bilgilerin ulusal başvuru tarihinden sonraki bir tarihte de verilmesi kabul eden Her Belli Edilmiş Kurum’a özel bildirimlerle de yapılabilir.

2) Her belli etme için öngörülmüş olan ücretler (Harçlar) öngörülen zaman içinde yapılmalıdır.

3) Belli etme demek, başvuru sahibinin madde 43’e göre diğer koruma çeşitlerini talep etmedikçe, patent verilmesine ilişkin korunma dileğinde bulunmuş olduğu veya korunmanın geçerli olacağı Belli Edilmiş Devleti belirlemedir. Bu fıkranın uygulanması halinde, madde 2 (ii) geçerli değildir.

4) Ulusal hukuklarının ulusal başvurunun yapılması tarihinden sonra da belirtilmesini kabul ettiği Belli Edilmiş Devletler açısından dilekçede buluşçunun adı ve ona ilişkin bilgilerin eksikliği, hiç bir etki doğurmaz. Ulusal hukuklarına göre, bu bilgilerin istenmediği Belli Edilmiş Devletler açısından, bu bilgilerin özel bildirimle verilmemesi, hiç bir etki yapmaz.

Madde 5

Tarifname

Tarifnamede buluş o alanda bir uzman tarafından uygulanabilecek şekilde açık ve tam olarak belirtilmelidir.

Madde 6

İstemler

Korunma talep edilen istem veya istemlerin konusu belirtilmelidir. İstemler, açık ve kısa bir şekilde yazılmalıdır. Bunlar, bütün kapsamı ile tarifnamece desteklenmelidir.

Madde 7

Resimler

1) İkinci fıkra (ii) saklı kalmak üzere, buluşun anlaşılabilir olması için lüzumlu olduğu taktirde,resimler gereklidir.

2) Resimler, buluşun anlaşılması için lüzumlu değilse ve fakat buluşun özelliği itibariyle açıklanması resimlerle kolaylaştırılacaksa,

 1. i) Buluşçu bu tür resimleri uluslararası başvurunun yapılması sırasında birlikte verebilir,
 2. ii) Herhangi bir Belli Edilmiş Kurum başvuru sahibinin resimleri öngörmüş olduğu süre içinde sonradan verilmesini isteyebilir.

Madde 8

Rüçhan talebi

1) Uluslararası başvuru, Yönetmelikte daha açık olarak belirtildiği şekilde, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne üye bir ülkede veya üye herhangi bir ülke için önceki başvurulara ilişkin bir veya daha çok rüçhan talebinde bulunulmuş olması halinde, bu konuda bir açıklamayı kapsayabilir.

2) (a) Birinci fıkraya göre yapılan rüçhan talebinin şartları ve hükümleri, (b) bendi saklı kalmak üzere, Sınai mülkiyetin Korunması’na İlişkin Paris Sözleşmesi’nin Stokholm Metni’nin 4. maddesine göre işlem görür.

(b) Bir Antlaşma Devletinde veya bir Antlaşma Devleti için önceki başvurudan kaynaklanan bir veya birden çok rüçhan talebine dayanan uluslararası başvuruda, bu devletler Belli Edilmiş Devlet olarak gösterilebilirler.

Şayet, uluslararası başvuru için bir Belli edilmiş Devlette veya Belli Edilmiş devlet için yapılan önceki ulusal başvurulara dayanarak bir veya birden çok rüçhan ileri sürülürse veya sadece bir devletin Belli Edilmiş Devlet olarak gösterildiği uluslararası bir başvuruya dayanan rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan talebinin şartları ve hükümleri bu devletin kendi ulusal hukukuna göre düzenlenir.

Madde 9

Başvuru sahibi

1) Antlaşma Devletlerinin uyruğunda olan veya bu devletlerden birinde ikametgahı bulunan kişiler, uluslararası başvuruda bulunabilirler.

2) Antlaşma Devletleri Kurulu, bu Antlaşmaya taraf olmayan ancak Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerin uyruğunda olan, keza, bu devletlerde ikametgahı bulunan kişilerin de uluslararası başvurularda bulunabilmelerine karar verebilir.

3) İkametgah ve uyrukluk kavramlarıyla,keza birden çok başvuru sahibinin bulunduğu veya Belli Edilmiş Devletler açısından başvuru sahiplerinin aynı olmadığı hallerde kullanılan kavramlar, Yönetmelikte açıklanmıştır.

Madde 10

Başvuru kurumu

Uluslararası başvuru, bu Antlaşma ve Yönetmeliğine uygun olarak bunu inceleyen ve işlem yapan Başvuru Kurumu’na yapılır.

Madde 11

Başvuru tarihi ve uluslararası başvurunun hükümleri

1) Başvuru Kurumu, uluslararası başvuru tarihi olarak başvurunun kabul tarihini başvuru sırasında şu şartlar yerine getirilmiş olduğunu tespit etmesi halinde tanır:

 1. i) Başvuru sahibi, ikametgah veya uyruğu itibariyle bu kuruma bir uluslararası başvuruda bulunma hakkına açıkça sahip olduğu anlaşılıyorsa,
 2. ii) Uluslararası başvuru belirlenen dilde düzenlenmişse,

iii) Uluslararası başvuru, en azından aşağıdaki unsurları içeriyorsa:

 1. a) Başvurunun bir uluslararası başvuru olarak işlem görmesi konusunda bir isteğin bulunması,
 2. b) En az bir Antlaşma Devletinin belli edilmiş olması,
 3. c) Başvuru sahibinin isminin öngörüldüğü gibi belirtilmiş olması,
 4. d) Tarifname olarak değerlendirilebilecek olan bir kısmın bulunması,
 5. e) İstem veya istemler olarak görülebilecek bir kısmın bulunması.

2) a) Başvuru Kurumu,uluslararası başvurunun kendisine ulaştığı zamanda birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmediğini tespit ederse, Yönetmeliğe uygun olarak gerekli düzeltmenin yapılması için başvuru sahibini uyarmakla yükümlüdür.

 1. b) Başvuru sahibi, Yönetmeliğe uygun olarak bu uyarıları yerine getirirse, Başvuru Kurumu, başvuru tarihi olarak, düzeltmelerin kuruma ulaştığı tarihi kabul eder.

3) Birinci fıkranın (i-iii) gereklerini yerine getirmiş ve bir uluslararası başvuru tarihine hak kazanmış olan her uluslararası başvuru, madde 64/6 hükmü saklı kalmak kaydıyla,her bir Belli Edilmiş Devlette, uluslararası başvuru tarihiyle usulüne uygun olarak yapılmış bir ulusal başvurunun hükümlerini doğurur. Uluslararası başvuru tarihi, her bir Belli Edilmiş Devlette gerçek başvuru tarihi olarak kabul edilir.

4) Birinci fıkranın (i-iii) gereklerini yerine getiren her bir uluslararası başvuru Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi anlamında usulüne uygun olarak yapılmış ulusal bir başvuruya eş kılınır.

Madde 12

Uluslararası başvuru’nun uluslararası büro ve araştırma kuruluşu’na havalesi

1) Uluslararası başvurunun bir nüshası, Başvuru Kurumunda (başvuru nüshası) kalır, bir nüshası (dosya nüshası), Uluslararası Büro’ya, diğer nüshası (araştırma nüshası) yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşlarına (Madde 16) Yönetmeliğe uygun olarak havale edilir.

2) Dosya nüshası, uluslararası başvuru için belirleyici nüshadır.

3) Dosya nüshası, Uluslararası Büro’ya belirtilmiş olan süre içinde ulaştırılmamışsa, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Madde 13

Uluslararası başvurunun belli edilmiş kurumlara havalesi

1) Her Belli Edilmiş Kurum, Uluslararası Büro’dan madde 20’de öngörülen havaleden önce uluslararası başvurunun bir nüshasını havale etmesini isteyebilir. Uluslararası Büro, rüçhan tarihinden itibaren bir yılın geçmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda Belli Edilmiş Kuruma gönderir.

2) a) Başvuru sahibi, her zaman Belli Edilmiş Kurumlara uluslararası başvurunun bir nüshasını gönderebilir.

 1. b) Başvuru sahibi, Uluslararası Büro’dan uluslararası başvurusunun bir nüshasının bir Belli Edilmiş Kuruma gönderilmesini her zaman talep edebilir.
 2. c) Her ulusal kurum, Uluslararası Büro’ya (b) bendinde belirtilen uluslararası başvuruya ilişkin nüshaları istemediğini bildirebilir. Bu durumda, (b) bendi bu kuruma uygulanmaz.

Madde 14

Uluslararası başvuruda belirli eksiklikler

1) a) Başvuru Kurumu, uluslararası başvurunun aşağıda sıralanan eksikleri olup olmadığını inceler. Yani;

 1. i) Yönetmeliğe uygun bir şekilde imzalanıp, imzalanmadığı;
 2. ii) Başvuru sahibi hakkında öngörülen bilgileri içerip, içermediği;

iii) Buluşun adlandırılıp, adlandırılmadığı;

 1. iv) Özeti, içerip içermediği;
 2. v) Yönetmeliğin öngördüğü kapsamda, şekli şartlara uygun olup olmadığını.
 3. b) Başvuru Kurumu, bunlardan birinin eksikliğini tespit ederse, uluslararası başvurunun öngörülen süre içinde düzeltmesini başvuru sahibinden ister; eğer başvuru sahibi, buna uymazsa, başvuru geri alınmış sayılır ve Başvuru Kurumu bunun geri alma beyanı olduğunu açıklar.

2) Eğer uluslararası başvuruda resimler belirtilmiş ve fakat bunlar birlikte gönderilmemişse, Başvuru Kurumu,başvuru sahibini bundan haberdar eder; başvuru sahibi,öngörülen süre içerisinde bunları sonradan tevdii ederse, bu durumda uluslararası başvurunun başvuru tarihi,resimlerin Başvuru Kurumu’na ulaştığı tarihtir. Aksi taktirde, bu resimlere yapılan her türlü yollama, yapılmamış sayılır.

3) a) Başvuru Kurumu, (madde) 3/4 (iv) de öngörülmüş olan ücretlerin (harçların) veya madde 4/2 de öngörülen ücretin herhangi bir Belli edilmiş Devlet için belirtilen süre içinde ödenmemiş olduğunu tespit ederse, bu uluslararası başvuru geri alınmış sayılır ve Başvuru Kurumu’nca bunun geri alma beyanı olduğu açıklanır.

 1. b) Başvuru Kurumu, madde 4/2 de öngörülen ücretin Belli Edilmiş Devletlerin hepsi için değil, bazıları için öngörülen süre içinde ödendiğini tespit ederse, süresi içinde ücretin yatırılmadığı Belli Edilmiş Devletlerden vazgeçildiği varsayılır ve bu Başvuru Kurumu tarafından geri alınma beyanı olarak açıklanır.

4) Başvuru Kurumu, uluslararası bir başvuruya başvuru tarihi verdikten sonra, öngörülen süre içinde madde 11/1 (i-iii) de belirtilen gereklerin başvuru tarihinde yerine getirilmediğini tespit ederse, başvuru geri alınmış sayılır ve Başvuru Kurumu tarafın dan geri alma beyanı olarak açıklanır.

Madde 15

Uluslararası araştırma

1) Her uluslararası başvuru için bir uluslararası araştırma yapılır.

2) Uluslararası araştırma, tekniğin bilinen durumuna ilişkin tespite hizmet eder.

3) Uluslararası araştırma, tarifname (ve varsa) resimler uygun bir şekilde göz önüne alınarak, istemler çerçevesinde yapılır.

4) Madde 16’da belirtilen Uluslararası Araştırma Kuruluşu, tekniğin durumunu olanakları ölçüsünde araştırmaya çalışır ve her durumda Yönetmelikte belirlenen tetkik materyalini göz önünde tutar.

5) a) Bir Antlaşma Devletinin ulusal kurumuna veya bir Antlaşma Devleti adına hareket eden kuruma bir ulusal başvuruda bulunan başvuru sahibi, eğer bu devletin ulusal hukuku caiz saymaktaysa, bu hukukun öngörülen koşullar altında bu başvuru için uluslararası araştırmaya benzer bir araştırma (“uluslararası tipte araştırma”) yapılmasını talep edebilir.

 1. b) Bir Antlaşma Devletinin ulusal kurumu veya bir Antlaşma Devleti adına hareket eden kurum, bu devletin hukuku caiz sayıyorsa, kendisine yapılan her ulusal başvuruyu, uluslararası tipte bir araştırmaya tabi kılabilir.
 2. c) Uluslararası tipte araştırma, (a) ve (b) bendindeki belirtilen kuruma, uluslararası başvuru yapılmış olsaydı, bunlara ilişkin uluslararası araştırmayı yapmakla yetkili kılınmış olan ve madde.16 da belirtilen Uluslararası Araştırma Kuruluşunca yapılacaktır.

Ulusal başvuru, Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun işlem yapamayacağı bir dilde yapılmışsa, uluslararası tipteki araştırma, başvuru sahibince tevdii edilen, uluslararası başvurular için öngörülen ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun üstlendiği yükümlülüğe uygun olarak bir uluslararası başvuruya kabul etmek zorunda olduğu bir dilde yapılan bir çeviri temelinde yürütülür.

Ulusal başvuru ve çevirisi, istendiği takdirde uluslararası başvurular için öngörülen şekilde tevdii edilmek zorundadır.

Madde 16

Uluslararası araştırma kuruluşları

1) Uluslararası araştırma, görevleri patent başvurularının konusu olan buluşlara ilişkin tekniğin durumu konusunda doküman-tatif araştırma yapmayı kapsayan, uluslararası Patent Enstitüsü gibi, devletler arası organizasyonlar veya ulusal bir kurum olabilen Uluslararası Araştırma Kuruluşları tarafından yürütülür.

2) Bir tek Uluslararası Araştırma Kurumu’nun teşkiline değin, birden fazla Araştırma Kuruluşu mevcut olduğu sürece her bir Başvuru Kurumu-fıkra 3(b)de adı geçen anlaşmaya uygun bir şekilde kendisine yapılan uluslararası başvurular için yetkili Araştırma Kuruluşu veya Kuruluşlarını tespit eder.

3) a) Uluslararası Araştırma Kuruluşları-Birlik-Kurulu tarafından tayin edilir.

Bend (c) de belirtilen şartları haiz her ulusal kurum veya her devletlerarası organizasyon, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak görev yapabilir.

 1. b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak tayin edilmek için tayin edilecek ulusal kurumun veya devletlerarası organizasyonun bunu kabul etmesi ve bu kurum veya organizasyon ile Uluslararası Büro arasında -Birlik- Kurulunca onaylanmış bir Anlaşmanın yapılmış olması gerekir. Antlaşmada özellikle bu kurum veya organizasyonların uluslararası araştırmalarda uygulayacakları ve göz önünde tutacakları ortak kurallara uymaları konusundaki yükümlülükleri açık bir şekilde belirtilmek kaydıyla Anlaşma taraflarının hak ve yükümleri tek tek tespit edilmelidir.
 2. c) Bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak tayin edilmek ve görevini sürdürebilmek için her kuruluş ve organizasyonun özellikle personel ve tetkik materyali bakımından yerine getirmeleri gereken asgari şartlar, Yönetmelikte belirlenecektir.
 3. d) Tayin belli bir süre için olur ve bu süre uzatılabilir.
 4. e) Bir ulusal kurum veya devletlerarası organizasyonun Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak tayin kararından önce veya tayinin geri alınması ya da görevin uzatılması durumlarında Birlik Kurulu ilgili kurum veya organizasyonu dinler ve madde 56’da sözü edilen Teknik İşbirliği Komisyonu teşkil edilmişse, bunun görüşünü alır.

Madde 17

Uluslararası araştırma kuruluşu önündeki prosedür

1) Uluslararası Araştırma Kuruluşundaki prosedür, bu Antlaşma ve Yönetmeliği ve Uluslararası Büro’nun bu Antlaşma ve Yönetmeliğiyle uyum içinde kuruluşa yaptığı anlaşmaya göre yürütülür.

2) a) Uluslararası Araştırma Kuruluşunun görüşüne göre,

 1. i) Uluslararası başvuru konusu itibariyle Yönetmeliğin uluslararası Araştırma Kuruluşunu görevlendirmediği bir hususa ilişkinse ve bu konuda bir araştırma yapmak istemiyorsa veya,
 2. ii) Tarifname, istemler veya resimler, gerçek bir araştırma yapmaya elverişli olmayacak derecede belirtilen koşullara uymuyorsa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu bu durumu tespit eden bir karar alır ve başvuru sahibi ve Uluslararası Büro’ya Uluslararası Araştırma Raporu hazırlanmıyacağını bildirir.
 3. b) (a) bendinde belirtilmiş olan durumlardan biri, sadece belli istemlere ilişkin olarak tespit edilirse,Uluslararası Araştırma Raporu’nda bu istemlerle ilgili duruma işaret edilirken diğer istemler için madde 18’e göre Araştırma Raporu düzenlenir.

3) a) Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun görüşüne göre, uluslararası başvuru Yönetmelikte tespit edilmiş olan buluşun bütünlüğü gereğine uymuyorsa, başvuru sahibinden ek ücret-harç- ödenmesini ister.

Uluslararası Araştırma Kuruluşu, Uluslararası Araştırma Raporu’nu uluslararası başvurunun önce istemlerde zikredilmiş olan buluş kısmı için (Ana Buluşu) hazırlar ve eğer talep edilmiş olan ek ücreti zamanında ödenmişse, uluslararası başvurunun buluşa ilişkin yukarıda belirtilen ödemenin yapıldığı diğer kısmı hakkında raporunu düzenler.

 1. b) Belli edilmiş bir devletin ulusal hukuku başvuru sahibinin bu devletin ulusal kurumuna özel bir ücret -harç- ödememesi halinde bu devletin ulusal kurumu Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun (a) bendinde belirtilen uyarısını yerinde görmesi ve başvuru sahibinin tüm ek ücretleri yatırmaması nedeniyle uluslararası başvurunun araştırması yapılmamış bölümlerin o devlette hukuken geri çekilmiş varsayacağını kabul edebilir.

Madde 18

Uluslararası araştırma raporu

1) Uluslararası Araştırma Raporu, belirtilen süre içinde ve öngörülen şekle uygun olarak düzenlenir.

2) Uluslararası Araştırma Raporu hazırlandıktan sonra derhal Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından başvuru sahibine ve Uluslararası Büro’ya gönderilir.

3) Uluslararası Araştırma Raporu veya madde 17/2a’da adı geçen beyan Yönetmelikte belirtildiği şekilde tercüme edilir. Tercümeler, Uluslararası Büro ve onun sorumluluğunda yapılır.

Madde 19

Uluslararası büro nezdinde istemlerin değiştirilmesi prosedürü

1) Başvuru sahibi Uluslararası Araştırma Raporu’nu aldıktan sonra, bir kereye mahsus olarak belirtilen süre içinde uluslararası başvuruya ilişkin istemlerinde değişiklik yapmak için Uluslararası Büro’ya dilekçe ile başvurma hakkına sahiptir. Başvuru sahibi aynı zamanda Yönetmelikte daha ayrıntılı olarak açıklanan kısa bir beyanla, değişiklik iradesini ve bunun tarifname ve resimlere olan etkilerini açıklar.

2) Değişiklik talepleri, uluslararası başvurunun başvuru zamanındaki açıklanmış olan içeriği aşamaz.

3) Belirlenmiş bir devletin ulusal hukukuna göre, başvuru içeriğinin aşılması caizse, ikinci fıkranın dikkate alınmaması herhangi bir sonuç doğurmaz.

Madde 20

Belli edilmiş kurumlara havale

1) a) Uluslararası başvuru,Uluslararası Araştırma Raporu (madde 17/2 (b) gereği yapılabilecek uyarı dahil) ile veya madde 17/2 (a) ya göre bir açıklama ile birlikte Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde belli edilmiş kurum bundan kısmen veya tamamen feragat etmiş olmadıkça her Belli Edilmiş Kurum’a havale edilir.

 1. b) Ayrıca, sözü edilen rapor ve tespitin belirtilen tercümesi de havale edilir.

2) İstemler, madde 19/1’e göre değiştirilmişlerse, ya istemlerin ilk (orijinal) ve değiştirilen metinlerin veya istemlerin ve değişikliklerin tam bir açıklaması ve gerekirse madde 19/1’de sözü edilen beyan gönderilir.

3) Belli Edilmiş Kurum’un veya başvuru sahibinin talebi üzerine Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bu kurum veya başvuru sahibine, Yönetmelikte öngörüldüğü gibi, Uluslararası Araştırma Raporu’nda sözü edilen dokümanların kopyalarını gönderir.

Madde 21

Uluslararası ilan

1) Uluslararası Büro, uluslararası başvuruyu ilan eder.

2) a) Her uluslararası başvuru,madde 64/3 (b)’de belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 18 aylık sürenin dolmasından sonra gecikmeksizin ilan edilir.

 1. b) Başvuru sahibi, Uluslararası Büro’dan uluslararası başvurusunun (a) bendinde belirtilen sürenin dolmasından önce her zaman ilan edilmesine ilişkin talep bulunabilir. Uluslararası Büro, Yönetmeliğe uygun olarak bu talebi yerine getirir.

3) Uluslararası Araştırma Raporu veya madde 17/2 (a)’da sözü edilen beyan, Yönetmelikte öngörüldüğü gibi ilan edilir.

4) Uluslararası ilanın dili ve şekli ve diğer ayrıntılar yönetmelikte belirlenmiştir.

5) Uluslararası ilan, şayet uluslararası başvurunun ilanı için gerekli teknik hazırlıklar tamamlanmadan geri alınmışsa veya geri alınmış sayılmışsa yapılamaz.

6) Uluslararası Büro’nun görüşüne göre, bir uluslararası başvuru ahlak ve kamu düzenine aykırı kavram ve resimleri içeriyorsa veya Yönetmelikte belirlenmiş şekillerde aşağılayıcı iddialar içeriyorsa, bu tür kavram, resim ve iddiaları ilanlarından çıkarabilir; bunu yaparken boş bırakılan yerleri ve ilan edilmeyen kelime ve resimlerin sayısını açıklar ve talep üzerine yayınlanmayan yerlerin birer kopyasını verebilir.

Madde 22

Belli edilmiş kurumlara, başvurunun bir suretinin, bir çevirisinin tevdii ve ücretin ödenmesi

1) Başvuru sahibi, en geç rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 20 aylık sürenin dolmasıyla uluslararası başvurusunun (bu madde 20’ye göre daha önce tevdii edilmemişse) ve başvurusunun bir tercümesinin (öngörüldüğü gibi) nüshasını her Belli Edilmiş Kuruma tevdii etmek ve ayrıca (eğer gerekiyorsa) ulusal ücreti-harcı ödemek zorundadır. Belli Edilmiş Devletin ulusal hukukuna göre, buluşçunun ismi ve onunla ilgili öngörülen bilgilerin verilmesi istenmekteyse ve ancak bu bilgilerin ulusal başvurunun yapıldığı zamandan daha sonraki bir zamanda verilmesi caiz görülüyorsa, başvuru sahibi şayet bu bilgiler hali hazırda dilekçede mevcut değilse bu devletin ulusal kurumuna veya bu devlet adına hareket eden kuruma rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 20 aylık sürenin dolmasından önce bu bilgileri vermelidir. Uluslararası Araştırma Kuruluşu, Madde 17/2 (a)’ya göre, bir Uluslararası Araştırma Raporu’nun hazırlanmayacağını beyan etmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen fiillerin yapılması, bu fıkradaki aynı süre içinde olur.

3) Ulusal hukuk, 1 ve 2. fıkradaki fiiller için burada belirtilen süreleri de aşacak biçimde yeni süreler öngörebilir.

Madde 23

Ulusal prosedürün ertelenmesi

1) Belli Edilmiş Kurumlardan hiçbiri Madde 22’de belirtilen sürelerin dolmasından önce uluslararası bir başvuruyu inceleme veya işleme koymaya izinli değildir.

2) Her Belli Edilmiş Kurum birinci fıkraya halel gelmeksizin başvuru sahibinin açıkça talebi üzerine uluslararası başvurunun incelenmesi veya işleme konmasına her zaman başlayabilir.

Madde 24

Belli edilmiş devletlerde hükümlerin muhtemelen kaybı

1) Uluslararası başvurunun madde 11/3’de öngörülen hükmü, madde 25 (ii) deki haller saklı kalmak üzere, Belli Edilmiş Devlette bir ulusal başvurunun geri alınmasının doğurduğu aynı sonuçlarla sona erer;

 1. i) eğer, başvuru sahibi uluslararası başvurusunu veya bu devletin belli edilmesini geri alırsa;
 2. ii) eğer, uluslararası başvuru, Madde 12/3, Madde 14/1 (b), Madde 14/3 (a), Madde 14/4 veya bu devletin belli edilişi Madde 14/3 (b) ye dayanılarak geri alınmış varsayılırsa;

iii) eğer, başvuru sahibi madde 22’de sözü geçen fiilleri esas olan süre içinde yapmamışsa,

2) Her Belli Edilmiş Kurum, birinci fıkraya halel gelmeksizin, her ne kadar, madde 25/2’ye göre, bu hükmün geçerli sayılması zorunluluğu olmasa da, madde 11/3’de belirlenen hükmü geçerli sayabilir.

Madde 25

Belli edilmiş kurumlarca yapılan sonraki inceleme

1) a) Başvuru Kurumu,uluslararası başvuru tarihinin tanınmasını reddetmişse veya uluslararası başvurunun geri çekilmiş olduğunu varsaymışsa veya Uluslararası Büro madde 12/3 e göre bir tespitte bulunmuşsa, Uluslararası Büro, başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru sahibince zikredilmiş her Belli Edilmiş Kurum’a dosyada mevcut yazılı belgelerin kopyalarını gecikmeksizin gönderir.

 1. b) Eğer Başvuru sahibi, Belli Edilmiş Bir Devletin belirlenmesinin geri alındığını açıklarsa, Uluslararası Büro başvuru sahibinin talebi üzerine dosyada mevcut her türlü yazılı belgenin kopyalarını bu devletin ulusal kurumuna gönderir.
 2. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen dilekçe öngörülen süre içinde verilmelidir.

2) a) (b) bendi saklı kalmak üzere Her Belli Edilmiş Kurum, ulusal ücretin-harcın- (eğer ödenmesi gerekiyorsa) öngörülen süre içinde ödenmiş ve uygun bir tercümenin (belirtilmiş olduğu şekilde) tevdii edilmiş olması şartıyla, birinci fıkranın dayandığı ret, beyanı veya tespitin bu Antlaşma ve Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılıp, yapılmadığı hususunda bir karar verir. Şayet bu kurum, red veya beyanın Başvuru Kurumu’nun hatalı ihmalli işlemlerine dayandığını veya Uluslararası Büro’ca yapılan tespitin onun hatası veya ihmalli davranışına dayandığını belirlerse. Belli Edilmiş Kurumun bulunduğu devlette uluslararası başvurunun hükümleri, sanki bu eksiklikler yokmuş gibi işlem görür.

 1. b) Şayet Uluslararası Büro, dosya nüshasını başvuru sahibini hatası veya ihmali nedeniyle ancak madde 12/3 de belirtilen sürenin geçmesinden sonra almışsa, (a) bendi hükümleri ancak madde 45/2 de belirtilen kuşullar altında uygulanabilir.

Madde 26

Belli edilmiş kurumlar nezdinde düzeltme olanakları

Belli Edilmiş Bir Kurum, bir uluslararası başvuruyu, önceden başvuru sahibine başvuruyu ulusal başvurulardaki benzeri durumlarda ulusal hukuka göre öngörülen kapsam ve prosedüre göre düzeltilmesi fırsatı vermeden, bu Antlaşma veya Yönetmeliğinin hükümlerini dikkate almama sebebiyle reddedemez.

Madde 27

Ulusal gerekler

1) Ulusal hukuk, uluslararası başvurunun içerik ve şekli bakımından Antlaşma ve Yönetmelikte öngörülen gereklerden başkalarının yerine getirilmesini isteyemez ve ek gerekler koyamaz.

2) Birinci fıkra, ne Madde 7/2’nin uygulanmasına engeldir nede bir devletin ulusal hukukuna göre Belli Edilmiş Kurumu’nda uluslararası başvurunun işlem görmeye başlaması için;

 1. i) Eğer, başvuru sahibi, tüzel ise, bu tüzel kişiyi temsille yetkili sorumlusunun isminin belirtilmesini,
 2. ii) Başvuru yapılırken, bir temsilci veya vekil tarafından imza edilmişse, başvuru sahibinin imzasıyla uluslararası başvurunun tasdik edilmesi dahil, iddia ve beyanların doğruluğunun ispatlanmasına ilişkin uluslararası başvurunun unsuru olmayan dokümanların tevdiini, talep etmesini engeller.

3) Eğer başvuru sahibi Belli Edilmiş Devlet olma bakımından o devletin ulusal hukukuna göre buluşçu sıfatının eksikliğinden dolayı bir ulusal başvuruda bulunmaya hak sahibi değilse, bu uluslararası başvuru, Belli Edilmiş Kurum tarafından reddedilir.

4) Belli Edilmiş Bir Devletin ulusal hukuku,ulusal başvurularda başvuru sahibi açısından şekil ve içerik bakımından bu Antlaşma ve Yönetmelikte uluslararası başvurulara ilişkin hükümlere oranla kolaysalar, ulusal kurum, mahkeme ve bu devletin diğer yetkili makamları ve bu devlet adına hareket eden makamlar, başvuru sahibi bu Antlaşma ve Yönetmelik hükümlerinin uluslararası başvurusuna uygulanmasını istemedikçe, uluslararası başvurulara sözü edilen ulusal hükümleri uygulayabilirler.

5) Bu Antlaşma ve Yönetmelik bir Antlaşma Devletinin maddi bakımdan patente bağlanabilirlik koşullarını özgürce belirleme serbestisini kısıtlayıcı yönde yorumlanamaz. Özellikle, Antlaşma ve Yönetmeliğin tekniğin durumuyla ilgili kavramlarına ilişkin hükümleri,sadece uluslararası prosedürün gereklerine hizmet eder ve buna göre her Antlaşma Devleti, uluslararası başvurunun konusu olan buluşun patente bağlanabilirliğini incelerken, tekniğin durumu ile ilgili kavramlarda ve diğer patente bağlanabilirlik koşullarında bunlar başvuruların içerik ve şekli ile ilgili olmadıkları sürece, kendi hukukunda anlaşıldığı gibi uygulamakta özgürdür.

6) Ulusal hukuka göre, başvuru sahibinden bu devletin ulusal hukukunda öngörülen patente bağlanabilirliğin maddi koşullarını yerine getirdiğine ilişkin delil getirmesi istenebilir.

7) Her başvuru Kurumu ve uluslararası başvurunun Belli Edilmiş Bir Devlette işlem görmeye başlamasından sonra her bir Belli Edilmiş Kurum;

Ulusal hukuk başvuru sahibinin bu kurum nezdinde temsile yetkili vekil tarafından temsil edilmesini ve icabı halinde bildirimlerin tebellüğ için bu Belli Edilmiş Devlette bir adres vermesini öngörüyorsa, ulusal hukuku uygulayabilir.

8) Antlaşma ve Yönetmelik, bir Antlaşma Devletinin ulusal güvenliğinin korunması için gerekli önlemleri alması veya genel ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla kendi yurttaşlarının veya bu devlette ikametgahı bulunan kişilerin uluslararası başvurularda bulunma haklarını kısıtlama özgürlüğünü etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 28

Belli edilmiş kurumlar nezdinde istemlerin, tarifnamenin ve resimlerin değiştirilmesi prosedürü

1) Belli Edilmiş Kurumlar, başvuru sahibine, kurum neznindeki prosedürde öngörülen süre içersinde istemleri tarifnameyi ve resimleri değiştirme olanağını tanımak zorundadır. Hiç bir Belli Edilmiş Kurum, bu süre dolmadan başvuru sahibinin izni bulunmaksızın bir patent veremez veya patentin verilmesini reddedemez.

2) Değişiklikler, Belli Edilmiş Devletin ulusal hukuku izin vermediği sürece uluslararası başvurunun başvuru zamanındaki açıklanmış kapsamını aşamaz.

3) Antlaşma ve Yönetmelik açıkça başka bir düzenleme yapılmadıkça değişiklikler her bakımdan Belli Edilmiş Devletin ulusal hukukuna uygun olmalıdır.

4) Belli Edilmiş Kurum, uluslararası başvurunun bir tercümesini istemişse, değişikliklerin de bu tercümeyle aynı dilde yapılarak tevdii edilmesi gerekir.

Madde 29

Uluslararası ilanın hükümleri

1) Başvuru sahibinin Belli Edilmiş Bir devlette, haklarının korunmasıyla ilgili olarak uluslararası bir başvurunun uluslararası ilanının hükümleri, 2-4 fıkraları saklı kalmak kaydıyla Belli Edilmiş Bu Devletin ulusal hukukuna göre yasal olarak tetkik edilmeden o devlette ilan edilen ulusal başvurular için belirtilmiş olan hükümlerin aynısıdır.

2) Uluslararası ilanın dili, bir Belli Edilmiş Devlette ilan edilen ulusal başvuruların dilinden farklı olduğunda bu devletin ulusal hukuku, 1.fıkrada belirtilen hükmün ancak;

 1. i) Ulusal hukukun kurallarına göre, son sözü edilen dilde bir tercümenin ilanı veya,
 2. ii) Son sözü edilen dile uygun olarak yapılan tercümenin ulusal hukuk kuralları uyarınca kamuoyunun bilgi sahibi olabilmesi için incelemeye açılmış olmasıyla veya,

iii) Son sözü edilen dile uygun tercümenin başvuru sahibince uluslararası başvuru konusu olan buluşu hakkı olmadığı halde fiilen kullanmakta olan veya muhtemelen kullandığı sanılan kişiye iletmesi veya,

 1. iv) (i) ve (iii) de veya (ii) ve (iii) de belirtilen önlemlerin alınması tarihinden itibaren doğacağına karar verebilir.

3) Her bir Belli Edilmiş Devletin ulusal hukuku, eğer uluslararası ilan başvuru sahibinin talebi üzerine rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık sürenin bitiminden önce yapılmışsa, birinci fıkrada belirtilen hükümlerin ancak rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık sürenin bitimiyle birlikte doğacağını öngörebilir.

4) Belli Edilmiş Bir Devletin ulusal hukuku, 1.fıkra hükmünün ancak ulusal kurumun veya bu devlet adına hareket eden kurumun Madde 21’e göre ilan edilen uluslararası başvurunun bir nüshasını aldıktan sona doğacağını öngörebilir. Sözü edilen kurum, evrak giriş tarihini bülteninde mümkün olduğu kadar çabuk ilan eder.

Madde 30

Uluslararası başvurunun gizlilik karakteri

1) a) Başvuru sahibinin talebi veya izni hariç, Uluslararası Büro ve Uluslararası Araştırma Kuruluşları, (b) bendi saklı kalmak üzere, başvurunun uluslararası ilanından önce hiç bir kişi veya kuruluşa bir uluslararası başvuruyu incelemeye açamaz.

 1. b) (a) bendi yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ve Madde 13 ve Madde 20’ye göre yapılan havalelere uygulanamaz.

2) a) Hiç bir ulusal kurum, başvuru sahibinin izni veya talebi olmaksızın üçüncü bir şahsa aşağıda sayılan zamanların en erken bitiminden önce uluslararası başvuruyu incelemeye açamaz;

 1. i) Uluslararası başvurunun ilanı anından önce,
 2. ii) Madde 20’ye göre uluslararası başvurunun havalesinin alındığı tarihten önce,

iii) Uluslararası başvurunun Madde 22’ye göre bir suretinin girdiği andan önce,

 1. b) (a) bendi hiç bir ulusal kurumun üçüncü kişilere kendisinin belli edilmiş olduğunu bildirmesini veya bu olguyu ilan etmesini engelleyemez. Fakat, bildirim ve ilanlar sadece sayılan bilgileri içerebilir: Başvuru Kurumunun zikredilmesi, başvuru sahibinin ismi, uluslararası başvuru tarihi, uluslararası dosya numarası ve buluşun adlandırılması.
 2. c) (a) bendi hiç bir Belli Edilmiş Kurum’un uluslararası başvuruyu mahkemelerin tetkikine sunmasını engelleyemez.

3) Fıkra 2 (a), Madde 12/1’e göre, yapılan havaleler söz konusu olmadıkça tüm Başvuru Kurum’ları için geçerlidir.

4) Uluslararası Başvurunun “İncelemeye Açılması” kavramı, bu maddeye göre genel ilanlar ve kişisel bildirimler dahil üçüncü şahısların bilgi edinme olanaklarının tümünü kapsar. Ancak, hiç bir ulusal kurum bir uluslararası başvuruyu veya bu başvurunun tercümesini, uluslararası ilan yapılmadan veya bu uluslararası ilan rüçhan tarihinden itibaren 20 ay geçmesine rağmen hala yapılmamışsa, rüçhan tarihinden itibaren bu 20 aylık sürenin bitiminden önce, genel olarak ilan edilemez.

İKİNCİ KISIM
Uluslararası Geçici İnceleme

Madde 31

Geçici inceleme dilekçesi

1) Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine, başvurunun, aşağıda belirtilen hükümler ve yönetmeliğe uygun olarak uluslararası geçici incelemesi yapılır.

2) a) Yönetmelik anlamında İkinci Kısmın bağlayıcı olduğu bir Antlaşma Devletinde ikametgahı bulunan yahut böyle bir Antlaşma devletinin uyruğunda olan ve uluslararası başvurusu bu devletin veya bu devlet adına hareket eden Başvuru Kurumu’na verilmiş olan her başvurunun sahibi, geçici uluslararası inceleme yapılması için bir dilekçe verebilir.

 1. b) Birlik Kurulu, bu Antlaşmanın üyesi olmayan veya İkinci Kısmın bağlayıcı olmadığı bir üye devletin uyruğunda olan veya böyle bir devlette ikametgahı olan, uluslararası başvuruda bulunmaya hakkı olan kişilerin, uluslararası geçici inceleme talebinde bulunmalarına bir kararla izin verebilir.

3) Uluslararası geçici inceleme talebi, uluslararası başvurudan ayrı olarak yapılır. Dilekçe, öngörülen bilgileri içermeli ve öngörülen biçim ve dilde kaleme alınmalıdır.

4) a) Dilekçede başvuru sahibinin uluslararası geçici incelemenin sonuçlarının kullanmak istediği Antlaşma Devletlerinin isimleri (seçilmiş devletler) bildirilmelidir. Başka Antlaşma Devletleri de ayrıca sonradan seçilebilir. Ancak, seçim, Madde 4’e göre hali hazırda Belli Edilmiş Devletler arasından yapılacaktır.

 1. b) Fıkra 2 (a) da sözü geçen başvuru sahipleri, İkinci Kısmın bağlayıcılığını kabul eden Antlaşma Devletlerinden herhangi birini seçebilir.

Fıkra 2 (b)’de sözü geçen başvuru sahipleri İkinci Kısmın bağlayıcılığını kabul eden Antlaşma Devletleri arasından sadece bu başvuru sahipleri tarafından seçilmeyi kabul ettikleri yolunda beyanda bulunan sözleşme devletlerini seçebilirler.

5) Dilekçe için belirlenen ücret-harç-öngörülen süre içinde ödenir.

6) a) Dilekçe, madde 32’de açılanan uluslararası Geçici İncelemeyi Yapmakla Görevli Kuruluşlar’a verilir.

 1. b) Sonraki seçme beyanı, Uluslararası Büro’ya yapılır.

7) Her Seçilmiş Kurum’a, Seçilmiş Kurum olduğu bildirilir.

Madde 32

Uluslararası geçici incelemeye görevli kuruluş

1) Uluslararası geçici inceleme, Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş tarafından yapılır.

2) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş veya Kuruluşları, Madde 31/2 (a) da belirtilen dilekçeler için Başvuru Kurumu, Madde 31/2 (b) de belirtilen dilekçeler için-Birlik-Kurulu, Uluslararası Büro ile Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş veya Kuruluşlar arasında yapılmış uygulanabilir sözleşme ile uyum içinde belirler.

3) Madde 16/ (3) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlar anlamına uygun olarak tatbik edilir.

Madde 33

Uluslararası geçici inceleme

1) Uluslararası geçici incelemenin konusu, ileri sürülen bu buluşun yeni, Tekniğin bilinen durumunun aşılması (aşikar bir şekilde değilse) ve sanayide uygulanabilir olup olmadığı hakkında bağlayıcı olmayan geçici bir bilirkişi raporunun hazırlanmasıdır.

2) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen bir buluş Yönetmelikte belirtilmiş olan tekniğin bilinen durumunu aşmadıkça yeni sayılmaz.

3) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen buluş, Yönetmelikte belirtilmiş olan şekilde esas alınan zamanda bir uzman için tekniğin durumundan çıkarılan yakın bir çare sayılmıyorsa, tekniğin bilinen durumunu aşmadığı kabul edilir.

4) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen bir buluş, yapısı itibariyle herhangi bir sanayi alanında üretilebilir veya kullanılabilir (teknik anlamda) ise, sanayide uygulanabilir sayılır.

5) Yukarıda açıklanan kriter, uluslararası Geçici incelemenin amaçlarına hizmet etmektedir. Antlaşma Devletlerinden herhangi biri o Devlette bahsi geçen buluşa patent verilip verilemeyeceği konusunda ek yada farklı kriterler sunma hakkına sahiptir.

6) Uluslararası Geçici incelemede, uluslararası Araştırma Raporunda sunulan tüm dokümanlar göz önünde bulundurulur. Bunun yanısıra, ilgili olduğu düşünülen ek dokümanlar da incelenir.

Madde 34

Uluslararası geçici incelemeyle görevli kuruluş nezdindeki prosedür

1) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş nezdindeki prosedür, bu Antlaşmanın, Yönetmeliğin ve Uluslararası Büro’nun bu Antlaşma ve Yönetmelik çerçevesinde bu kuruluşlarla yaptığı Anlaşmaya göre yürütülür.

2) a) Başvuru sahibi, Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşla sözlü veya yazılı olarak ilişkide bulunma hakkına sahiptir.

 1. b) Başvuru sahibi, istemleri, tarifnameyi ve resimleri Uluslararası Geçici İnceleme Raporu’nun hazırlanmasından önce, belirlenen biçim ve sürede değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, uluslararası başvurunun başvuru tarihindeki açıklanan içeriğini aşamaz.
 2. c) Aşağıda sayılı tüm koşullar yerine getirildiği taktirde, Başvuru sahibi uluslararası Geçici incelemeyle Görevli Kuruluştan bu kuruluşun görüşüne göre en azından bir yazılı uyarı alır.
 3. i) Buluş, Madde 33/1 de belirtilen gereklere uysun,
 4. ii) Uluslararası başvurunun, bu Antlaşma ve Yönetmeliğinin gereklerine uygunluğu belirtilen kuruluşun incelemesi neticesinde yeterli görülsün,

iii) Madde 35/2,c. son’a göre, herhangi bir mülahaza yapılmamış olsun

 1. d) Başvuru sahibi, bu yazılı uyarı kararına görüş bildirebilir.

3) a) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşun görüşüne göre, uluslararası başvuru Yönetmelikte belirlenmiş olan buluşun bütünlüğü ile ilgili gerekleri yerine getirmiyorsa, bu kuruluş başvuru sahibinden onun dileğine göre ya bu gereklere uyum sağlanabilmesi için istemlerini sınırlamasını ya da ek ücretler ödemesini ister.

 1. b) Her bir Seçilmiş Devletin ulusal hukuku,başvuru sahibinin (a) bendine göre istemlerini sınırlamaya karar verdiği takdirde, uluslararası başvurunun sınırlama sebebiyle uluslararası geçici incelemeye tabi kılınmamış bölümlerinin, başvuru sahibi bu devletin ulusal kurumuna özel bir ücret ödemedikçe, bu devletteki hukuki sonuçları bakımından geri alınmış sayılacağını belirleyebilir.
 2. c) Başvuru sahibi (a) bendinde belirtilen uyarı kararına öngörülen süre içinde uymazsa, Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş uluslararası başvurunun ana buluş olarak kabul edilen bölümlerine ilişkin bir Uluslararası Geçici İnceleme Raporu hazırlayarak, raporunda ilgili hususu bildirir. Her bir Seçilmiş Devlet’in hukuku, şayet kendi ulusal kurumu Uluslararası İncelemeyle Görevli Kuruluş’un uyarı kararını yerinde buluyorsa, uluslararası başvurunun ana buluş’u ilgilendirmeyen bu tür bölümlerini başvuru sahibi bu kuruma özel ücret ödemediği taktirde bu devlet içinde hukuki sonuçları bakımından geri alınmış sayılacağını kabul edebilir.

4) a) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş’un görüşüne göre eğer;

 1. i) Uluslararası başvuru, Yönetmeliğe göre Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş’un uluslararası inceleme yapmak zorunda olmadığı bir konuya ilişkinse ve söz konusu durumda inceleme yapmak istemiyorsa veya,
 2. ii) Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması (aşikar değilse) veya ileri sürülen buluşun sanayide uygulanabilirliği bakımından gereği gibi bir bilirkişi raporunun hazırlanmayacak kadar, tarifname, istemler ve resimler anlaşılır değilse veya istemler tarifnameyle yetersiz bir şekilde desteklenmişse,

Kuruluş, Madde 33/1’de belirtilen özelliklerin bulunup bulunmadığını incelemez ve sadece başvuru sahibine nedenlerini de açıklayarak görüş bildirmekle yetinir.

 1. b) (a) bendinde gösterilen durumlardan biri, sadece münferit istemlerle birlikte veya bunlarla bağlantılı olarak mevcutsa, bu fıkra sadece ilgili bu istemlere uygulanır.

Madde 35

Uluslararası geçici inceleme raporu

1) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu, öngörülen süre içinde ve biçimde hazırlanır.

2) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu, ileri sürülen buluşun herhangi bir ulusal hukuka göre patent bağlanabilir olup olmadığı veya olup olmıyacağı konusunda bir tesbit yapamaz. Kuruluş sadece, 3.fıkra saklı kalmak üzere bu istemin madde 33/1-4 de belirlenen uluslararası geçici inceleme gerekleri olan; yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması (aşikar değilse) ve sanayide uygulanabilirlik özelliklerine haiz olup olmadığını, her bir istem açısından dile getirir.

Bu tesbit, değerlendirmeye esas olan dokümanların belirtilmesi ve icabı halinde gerekli açıklamalarla tamamlanır. Bu tespit ayrıca, Yönetmelikte öngörülen diğer mülahazalarla tamamlanmalıdır.

3) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu’nun hazırlanması sırasında Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşun Görüşüne göre, Madde 34/4 (a) da gösterilen durumlardan herhangi biri tespit edilirse, bu hususa raporda sebepleri ile birlikte işaret edilir. Bu durumda rapor, ikinci fıkrada belirtilen türde tespitler içermez.

 1. b) Madde 34/4 (b) de gösterilen bir durum tespit edilirse, Uluslararası Geçici İnceleme Raporun’da,diğer istemlere ikinci fıkraya göre bir tespit yapılırken, dikkate alınacak istemlerde (a) bendinde belirtilen mülahazalar gösterilir.

Madde 36

Uluslararası geçici inceleme raporu’nun gönderilmesi, tercümesi ve havalesi

1) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu, belirtilen eklerle birlikte başvuru sahibine ve Uluslararası Büro’ya gönderilir.

2) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu ve ekleri,belirtilen dillere tercüme edilir.

 1. b) Raporun her tercümesi, Uluslararası Büro veya onun sorumluluğunda yapılırken eklerin tercümesi, başvuru sahibince yapılır.

3) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu tercümesi (belirtildiği gibi) ve ekleri (ilk orijinal dilinde) Uluslararası Büro aracılığı ile her bir Seçilmiş Kurum’a havale edilir.

 1. b) Eklerin belirtilen tercümesi,başvuru sahibi tarafından öngörülen süre içinde Seçilmiş Kurumlar’a gönderilir.

4) Uluslararası Araştırma Raporu’nda önceden belirtilmemiş olan ve fakat Uluslararası Geçici İnceleme Raporu’nda belirtilen dokümanların çoğaltılmasında madde 20/3, uygun bir şekilde tatbik edilir.

Madde 37

Uluslararası geçici inceleme talebinin veya bir seçim beyanın geri alınması

1) Başvuru sahibi, Seçilmiş Devlet olarak vasıflandırdığı bu devletlerden vasıflandırmasını tek, tek veya tüm olarak geri alabilir.

2) Tüm Seçilmiş Devletlerin vasıflandırılması geri alındığı taktirde, geçici inceleme için yapılmış talep geri alınmış sayılır.

3) a) Geri alma beyanı Uluslararası Büro’ya yapılır.

 1. b) Uluslararası Büro, bu geri almayı ilgili tüm Seçilmiş Kurumlara ve Uluslararası İncelemeyle Görevli Kuruluşlar’a bildirir.

4) a) (b) bendi saklı kalmak üzere şayet bu devletin ulusal hukuku aksine belirtmemişse geçici inceleme talebinin veya Seçilmiş Devlet olarak bir Antlaşma Devletinin vasıflandırılmasının geri alınması, bu devlet için uluslararası başvurunun geri alınması hükmündedir.

 1. b) Geçici inceleme talebi veya bir devlettin Seçilmiş Devlet olarak vasıflandırılmış olmasının geri alınması, madde 22’de duruma göre belirtilen sürelerin dolmasından önce yapılmışsa, uluslararası başvuru geri alınmış sayılmaz; ancak, her bir Antlaşma Devletinin hukuku bu kolaylığının geçerli sayılması için, uluslararası başvurunun bir suretinin tercümesiyle birlikte (öngörülen şekilde) öngörülen süre içinde kendi ulusal kurumuna gönderilmiş olmasına ve ulusal ücretlerin-harçların- yatırılmasına bağlıyabilir.

Madde 38

Uluslararası geçici incelemenin itimada dayanan gizlilik karakteri

1) Ne Uluslararası Büro ne de Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş başvuru sahibinin talebi veya izni olmaksızın hiç bir zaman Madde 30/4 de saklı tutmuş olan anlam ve kapsamı dışında uluslararası geçici inceleme dosyalarını hiç bir kişiye veya kuruluşa gösteremezler; bu, Uluslararası Geçici İnceleme Raporu’nun tanzim edilmesinden sonra, Seçilmiş Kurumlar için geçerli değildir.

2) Birinci fıkra, Madde 36/1-3 ve Madde 37/3 (b) saklı kalmak üzere, ne Uluslararası Büro ne de Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş, başvuru sahibinin talep veya izni olmaksızın Geçici İnceleme Raporu’nun hazırlanıp, hazırlanmadığı ve uluslararası geçici inceleme için veya bir devletin Seçilmiş devlet olarak vasıflandırılması için bir talebin geri alınıp alınmadığı hususlarında bilgi veremez.

Madde 39

Seçilmiş kurumlar’a başvuru ve tercümesinin birer nüshasının gönderilmesi ve ücret ödenmesi

1) a) Bir Antlaşma Devleti, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın bitiminden önce seçilmiş ise, Madde 22 böyle bir devlette uygulanmaz ve başvuru sahibi rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın bitiminden önce, tüm Seçilmiş Kurumlar’a uluslararası başvurunun bir nüshasını (şayet bu Madde 20’ye göre henüz gönderilmemişse) ve bunların bir tercümesini (belirtildiği gibi) iletmek ve ulusal ücreti (şayet gerekliyse) ödemek zorundadır.

 1. b) Ulusal hukuk, (a) bendinde belirtilen fiiller için, o fıkrada belirlenen sürelerden daha sonra sona eren süreler koyabilir.

2) Madde 11/3 de sözü edilen hüküm, Seçilmiş Devlette şayet başvuru sahibi fıkra 1(a)da öngörülen fiilleri, fıkra 1 (a) veya (b)’ye göre belli edilmiş süre içinde yapmazsa, bu devlette geri alınan ulusal bir başvurunun doğurduğu aynı sonuçlarla sona erer.

3) Her Seçilmiş Kurum, Madde 11/3 ‘de sözü geçen hükmü, başvuru sahibin fıkra 1(a) veya (b)nin gereklerini yerine getirmemiş olması halinde dahi, geçerli sayabilir.

Madde 40

Ulusal incelemenin ve diğer prosedürlerin ertelenmesi

1) Bir Antlaşma Devleti, rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 19. ayın bitiminden önce Seçilmiş Devlet olarak vasıflandırılmışsa, böyle bir devlette Madde 23 uygulanmaz. Bu devletin ulusal kurumu veya bu devlet adına hareket eden kurum, ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla Madde 39’da belirlenen süre dolmadan uluslararası başvuruyu inceleyemez veya işleme tabi tutamaz.

2) Birinci fıkraya halel gelmeksizin başvuru sahibinin açık bir talebi üzerine her bir Seçilmiş Kurum uluslararası başvurunun incelenmesi veya işleme tabi tutulmasına her an başlıyabilir.

Madde 41

Seçilmiş kurumlar nezdinde, istemlerin, tarifnamenin ve resimlerin değiştirilmesi

1) Başvuru sahibine, her Seçilmiş Kurum nezdindeki prosedürde öngörülen süre içinde istemleri, tarifnameyi ve resimleri değiştirme olanağı verilmelidir. Hiç bir Seçilmiş Kurum, bu sürenin bitiminden önce başvuru sahibinin açıkça izni hariç, bir patent veremez veya bir patentin verilmesini reddedemez.

2) Seçilmiş Devletin ulusal hukuku, başvuru tarihinde uluslararası başvurunun açıklanan içeriğinin değişikliklerle genişletilmesine izin vermiyorsa, değişiklikler belirtilen içeriği aşamaz.

3) Bu Antlaşma ve Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece, değişiklikler Seçilmiş Devletin ulusal hukukuna uygun olmalıdır.

4) Seçilmiş Devlet, uluslararası başvurunun bir tercümesini istiyorsa, değişikliklerin de bu tercümenin dilinde tevdii edilmesi gerekir.

Madde 42

Seçilmiş kurumlarca yapılmış incelemelerin sonuçları

Uluslararası Geçici İnceleme Raporu’nu alan Bir Seçilmiş Kurum, başvuru sahibinden aynı uluslararası başvurusuyla ilgili başka bir Seçilmiş Kurum tarafından yapılmış incelemelere ilişkin dokümanların kopyaları veya içeriği hakkında bilgileri vermesini isteyemez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler

Madde 43

Belli koruma haklarının istenmesi

Hukuku, Buluşçu Belgeleri, Faydalı Model Sertifikaları, Faydalı Modeller, Ek Patentler, Ek Sertifikalar,Ek Buluşçu Belgeleri ve Ek Faydalı Model Sertifikaları’nın verilmesini öngören bir devlet belli edilir veya seçilirse, başvuru sahibi, Yönetmelikte öngörülen şekilde uluslararası başvurusuyla bu devlette bir patentin verilmesi yerine, Bir Buluşçu Belgesi’nin, Faydalı Model Sertifikası’nın veya Faydalı Model verilmesini talep ettiğini veya başvurusunun bir Ek Patente, Ek sertifika, Ek Buluşçu Belgesi veya Ek Faydalı Model Sertifikası’na ilişkin olduğunu belirtebilir; Hüküm başvuru sahibinin bu seçimine göre doğar. Bu madde ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri bakımından Madde 2/iii uygulanmaz

Madde 44

İki türde koruma hakkının istenmesi

Hukuku, bir patentin verilmesi veya Madde 43’de sözü geçen koruma haklarından birisinin verilmesine ek olarak diğer bir koruma hakkı talep edilmesini caiz sayan bir devlet belli edilir veya seçilirse, başvuru sahibi Yönetmeliğe uygun olarak her iki türde koruma hakkını istediğini belirtebilir. Hüküm, başvuru sahibinin belirlemesine uygun olarak doğar. Bu madde bakımından madde 2 (ii) uygulanmaz.

Madde 45

Bölgesel patent antlaşmaları

1) Bölgesel Patent verilmesini ve madde 9’a göre, uluslararası başvuruda bulunmaya yetkili her kişinin böyle bir bölgesel patent isteme hakkının varlığını öngören bir Antlaşmada (bölgesel patent sözleşmesi), bu Antlaşma veya Bölgesel Patent Antlaşması üyesi devleti, Belli Edilmiş ya da Seçilmiş Devlet olarak belirten uluslararası başvuruları, bölgesel patent verilmesi için yapılmış bir başvuru olarak kabul edilebileceğini belirtebilir.

2) Belli Edilmiş veya Seçilmiş Devletin ulusal hukukunda, uluslararası başvuruda böyle bir devletin her belli edilişi ve seçimi, Bölgesel Patent Antlaşması’na göre, bir bölgesel patent elde etme isteğine delalet olarak görülebilir.

Madde 46

Uluslararası başvurunun yanlış tercümesi

Uluslararası bir başvurunun yanlış tercümesine dayanarak verilmiş bir patentin kapsamı, uluslararası bu başvurunun orijinal dildeki kapsamını aşıyorsa, ilgili Antlaşma Devletinin yetkili kurumları, patentin kapsamını uluslararası başvurunun orijinal dildeki kapsamını aşan kısmını geçmişe dönük olarak daraltır ve bu ölçüde butlanına karar verebilir.

Madde 47

Süreler

1) Bu Antlaşmada belirlenen sürelerin hesaplanmasındaki ayrıntılar, Yönetmelikte düzenlenir.

2) a) Bu Antlaşmanın I ve II. Kısımlarında belirlenen tüm süreler, Madde 60’daki revizyondan bağımsız olarak Antlaşma Devletlerinin bir kararı ile değiştirilebilir.

 1. b) Bu karar, oybirliğiyle Birlik Kurulu’nda veya yazılı prosedürle alınır.
 2. c) Bu prosedürün ayrıntıları Yönetmelikte düzenlenir.

Madde 48

Belli durumlarda sürelerin aşımı

1) Bu Antlaşma veya Yönetmelikte belli edilmiş bir süre, posta hizmetlerinin kesilmesi veya önüne geçilmez nedenlerle kaybolma veya postada meydana gelen gecikme sonucu aşılmışsa, bu süre Yönetmelikte belirtilen durumlarda öngörülen delillerin ve belirtilen diğer koşulların yerine getirilmesiyle korunur.

2) a) İlgili her bir Antlaşma Devleti, kendi ulusal hukukuna göre geçerli saydığı sebepler bulunuyorsa, süre aşımını mazur görebilir.

 1. b) İlgili her bir Antlaşma Devleti, (a) bendinde belirtilen sebepler dışındaki nedenlerden dolayı da, süre aşımını mazur görebilir.

Madde 49

Uluslararası kuruluşlar nezdine çıkma hakkı

Uluslararası başvurunun yapıldığı bir ulusal kurum nezdine çıkmaya yetkili olan vekiller, patent vekilleri veya diğer kişiler, bu başvuruya ilişkin olarak; Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kurumu ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş nezdine çıkma hakkına da sahiptir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Teknik Hizmetler

Madde 50

Patent enformasyon hizmetleri

1) Uluslararası Büro, yayınlanmış dokümanlardan ve özellikle patent ve ilan edilmiş patent başvurularından edindiği teknik veya uygun diğer enformasyonlara ulaşılmasını sağlayacak hizmet birimlerini kurabilir. (Bu maddede “enformasyon hizmetleri” olarak adlandırılmıştır.)

2) Uluslararası Büro, bu enformasyon hizmetlerini ya kendisi doğrudan doğruya ya da bir veya bir kaç Uluslararası Araştırma Kuruluşu aracılığıyla veya bu konuda anlaşma yapabileceği ulusal ve uluslararası kuruluşlar yoluyla sunar.

3) Enformasyon hizmetleri, özellikle gelişmekte olan Antlaşma Devletlerine genel olarak ulaşılabilen Know-how dahil teknik deneyim ve teknolojik bilgiyi elde edebilmeyi sağlayacak biçimde sunulur.

4) Enformasyon hizmetlerinden, Antlaşma Devleti Hükümetleri ve Antlaşma Devletlerinin uyruğunda olan veya bir Antlaşma Devletinde ikametgahı bulunan kişiler yararlanabilir. Birlik Kurulu bu hizmetlerinden diğer kişilerin de yararlanmasını da kararlaştırabilir.

5) a) Antlaşma Devletleri Hükümetleri için yapılan her hizmet maliyeti karşılığı yapılır; Antlaşma Devleti Hükümeti, gelişmekte olan bir ülke ise, aradaki fark Antlaşma Devleti Hükümeti olmayan alıcılardan elde edilen karla veya Madde 51/4’de sözü geçen türdeki olanaklarla kapatılabiliyorsa maliyetinin altında verilebilir.

 1. b) (a) bendi anlamında maliyetten, bir ulusal kurum veya bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun görevlerinin normal bir şekilde yerine getirirken her halükarda harcaması gerekenden fazla yaptığı harcama miktarı anlaşılır.

6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu kararıyla veya belirlediği çerçevede bu amaç için tayin edebileceği çalışma gruplarının kararıyla düzenlenir.

7) Birlik Kurulu gerekli gördüğünde, 5. fıkrada öngörülen finanse etme olanaklarına ek olarak finans önlemleri önerebilir.

Madde 51

Teknik yardım

1) Birlik Kurulu, teknik yardım için bir komisyon kurar (bu maddede komisyon olarak adlandırılır).

2) a) Komisyon’un üyeleri, Antlaşma Devletleri arasından seçilir. Gelişmekte olan ülkelerin uygun bir şekilde temsil edilmeleri temin edilmelidir.

 1. b) Genel Müdür kendi inisiyatifi ile veya komisyonun istemiyle gelişmekte olan ülkelere teknik yardımla ilgilenen devletlerarası organizasyonları temsilcilerini komisyon çalışmalarına davet eder.

3) a) Komisyon’un görevi, Antlaşma Devletleri arasındaki gelişmekte olan ülkelerde ulusal ve bölgesel düzeyde patent sistemlerini geliştirmelerinde onlara teknik yardımda bulunarak yönlendirmek ve denetlemektir.

 1. b) Teknik yardım, diğer şeylerin yanısıra, uzman yetiştirmeyi, bilirkişiler göndermeyi, öğrenim ve çalışma araçlarının sağlanmasını kapsar.

4) Bu maddeden kaynaklanan faaliyetlerin finanse edilmesi açısından Uluslararası Büro bir taraftan uluslararası finans organizasyonlarıyla, devletlerarası kuruluşlarla ve teknik yardımla ilgilendikleri ölçüde özellikle Birleşmiş Milletler ve onun alt organları ve özel organizasyonlarla ve diğer taraftan teknik yardımı kabul eden Devlet Hükümetleriyle Antlaşmalar yapmaya çalışacaktır.

5) Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu kararıyla ve bu Kurulun belirlediği çerçevede bu amaç için tayin edebileceği çalışma gruplarının kararıyla düzenlenir.

Madde 52

Antlaşmanın diğer hükümleriyle olan ilişkiler

Bu kısım bu Antlaşmanın diğer kısımlarındaki finans hükümlerini etkilemez. Bu hükümler, bir önceki kısım ve onun uygulanmasına tatbik edilmez.

BEŞİNCİ KISIM
İdari Hükümler

Madde 53

Birlik kurulu

1) a) Birlik Kurulu, Madde 57/8 saklı kalmak üzere, Antlaşma Devletlerinden oluşur.

 1. b) Her bir Antlaşma Devletinin Hükümeti, yardımcılar, danışmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenecek olan bir delegece temsil edilir.

2) (a) Birlik Kurulu

 1. i) Birliğin geliştirilmesi ve muhafazasıyla ilgili tüm hususlarla ve bu Antlaşmanın tatbikiyle ilgilenir.
 2. ii) Bu Antlaşmanın diğer hükümleriyle kendisine verilen görevleri yerine getirir;

iii) Revizyon konferanslarının hazırlığı için Uluslararası Büro’ya talimatlar verir;

 1. iv) Genel Müdür’ün Birlikle ilgili faaliyetlerini ve raporlarını inceler onaylar, ona Birliğin yetki alanına giren hususlarda amaca uygun her türlü talimatı verir;
 2. v) Fıkra 9’a göre, tayin edilen İcra Komisyonu’nun raporlarını ve faaliyetlerini inceler ve onaylar, komisyona talimatlar verir;
 3. vi) Programı tespit eder, Birliğin üç yıllık bütçesini yapar ve hesaplarını onaylar;

vii) Birliğin mali hükümlerini düzenler;

viii) Birliğin amaçlarına uygun gördüğü komisyon ve çalışma guruplarını kurar;

 1. ix) Antlaşma Devleti olmayan hangi devletlerin ve 8.fıkra saklı kalmak üzere hangi devletlerarası ve uluslararası resmi nitelikte olmayan organizasyonların, oturumlarına gözlemci olarak katılabileceklerini belirler;
 2. x) Birliğin amacını destekleyici nitelikte her türlü faaliyette bulunur.
 3. b) Organizasyon tarafından yönetilen diğer Birlikleri de ilgilendiren sorunlar hakkında Birlik Kurulu organizasyonun Koordinasyon Komisyonu’nu dinlendikten sonra karar verir.

3) Bir delege, sadece bir devleti temsil edebilir ve sadece bir devlet adına oy kullanabilir.

4) Her bir Antlaşma Devletinin tek bir oyu vardır.

5) a) Antlaşma Devletlerinin yarısı, yeterli sayıyı oluşturur. (karar alabilmek için en az sayı)

 1. b) Yeterli sayıya varılmazsa, Birlik Kurulu-kendi prosedürünü ilgilendiren kararlar -hariç- Yönetmelikte öngörüldüğü üzere yapılan yazılı prosedür sonucu yeter sayı ve gerekli çoğunluk sağlanabildiği taktirde sonuç doğurabilen kararlar verebilir.

6) a) Birlik Kurulu, kararlarını Madde 47/2 (b),Madde 58/2 (b), Madde 58/3 Madde 61/2 (b) saklı kalmak üzere verilen oyların 2/3 çoğunluğuyla alır.

 1. b) Çekimser oylar hesaba katılmaz.

7) Sadece İkinci Kısmın bağlayıcı olduğu devletlerle ilgili olan konular için fıkra 4,5,6 da Antlaşma Devletlerine yapılan her türlü yollama bu kısma bağlı devletlerle yapılan yollama sayılır.

8) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak kabul edilmiş olan her bir devletlerarası organizasyon Birlik Kurulu’na gözlemci olarak katılabilir.

9) Antlaşma Devletlerinin sayısı 40’ı geçerse, Birlik Kurulu bir İcra Komisyon’u kurar. Bu Antlaşma ve Yönetmelikte İcra Komisyonu’na yapılan yollamalar, bu komisyonun teşkil edildikten sonrası için anlaşılmalıdır.

10) İcra Komisyon’u kurulana kadar, Birlik Kurulu, program ve 3 yıllık bütçe planı çerçevesinde Genel Müdür tarafından hazırlığı yapılan yıllık programları ve yıllık bütçe planlarını ortaya koyar.

11) a) Birlik Kurulu, Genel Müdür’ün çağrısı üzerine olağanüstü haller dışında iki yılda bir olağan toplantısını organizasyonun Genel Kurulu gibi, aynı tarih ve aynı yerde yapar.

 1. b) Antlaşma Devletlerinin 1/4 ü veya İcra Komisyonu (kurulduktan sonra) talep ederse, Genel Müdür’ün çağrısı üzerine Birlik Kurulu olağanüstü toplantı yapar.

12) Birlik Kurulu, kendisi için bir iç tüzük yapar.

Madde 54

İcra komisyonu

1) İcra Komisyonu, Birlik Kurulu’nca kurulduktan sonra, aşağıdaki hükümlere bağlı olur.

2) a) Madde 57/8 saklı kalmak üzere, İcra Komisyonu Birlik Kurulu tarafından, üye devletler arasından seçilen devletlerden oluşur.

 1. b) İcra Komisyonu’na üye her bir Devletin Hükümeti, yardımcılar, danışmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenecek olan bir delege tarafından temsil edilir.

3) İcra Komisyonu’na üye devletlerin sayısı, Birlik Kuruluna üye devletlerin sayısının 1/4’ü kadardır. Sandalye dağılımının hesaplanmasında, 4’e bölündükten sonra kalan kısım hesaba katılmaz.

4) Birlik Kurulu, İcra Komisyon’u üyelerinin seçiminde, uygun bir coğrafi dağılıma dikkat eder.

5) a) İcra Komisyon’u üyeleri görevlerini,seçilmiş oldukları Birlik Kurulu toplantısının bitiminden, Birlik Kurulu’nun bunu takip eden olağan toplantısının bitimine kadar yapar.

 1. b) İcra Komisyon’u üyelerinin en fazla 2/3’ü tekrar seçilebilir.
 2. c) Birlik Kurulu, seçimin ayrıntılarını ve İcra Komisyon’u üyelerinin muhtemelen tekrar seçilmelerini düzenler.

6) a) İcra Komisyon’u:

 1. i) Birlik Kurulu’nun gündem tasarısını hazırlar;
 2. ii) Genel Müdür tarafından hazırlanan program tasarıları ve Birliğin iki yılık bütçe planı hakkında Birlik Kurulu’na önerilerde bulunur.

iii) İptal edilmiştir.

 1. iv) Genel Müdür’ün, periyodik raporları ve hesap kontrolüne ilişkin yıllık raporları,bunlarla ilgili görüşlerini sunar;
 2. v) Genel Müdür tarafından Birliğin programının uygulanması için, Birlik Kurulu’nun kararları ile uyum içinde ve Birlik Kurulunun iki olağan toplantısı arasında ortaya çıkabilecek durumları dikkate alarak buna hizmet edecek tüm önlemleri alır;
 3. vi) Bu Antlaşma çerçevesinde kendisine verilen tüm görevleri yapar.
 4. b) Organizasyon tarafından yönetilen diğer birlikleri de ilgilendiren sorunlar hakkında organizasyonun Koordinasyon Komisyonu’nu dinledikten sonra, İcra Komisyon’u karar verir.

7) a) İcra Komisyon’u, organizasyonun Koordinasyon Komisyonu ile mümkünse aynı zaman ve yerde Genel Müdür’ün çağrısı üzerine her yıl olağan toplantısını yapar.

 1. b) İcra Komisyonu’nun üyelerinin 1/4’ü veya başkanının talebi veya Genel Müdür’ün inisiyatifi ile Genel Müdür’ün çağrısı üzerine İcra Komisyon’u olağanüstü toplantısını yapar.

8) a) İcra Komisyonu’na üye devletlerin her birinin tek bir oyu vardır.

 1. b) İcra Komisyon’u üyelerinin yarısı, yeter sayıyı teşkil eder.
 2. c) Kararlar, verilen oyların basit çoğunluğu ile alınır.
 3. d) Çekimser oylar, hesaba katılmaz.
 4. e) Bir delege sadece tek bir devleti temsil edebilir ve onun adına oy kullanabilir.

9) İcra Komisyonu’nun üyesi olmayan Antlaşma Devletleri gibi, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak tayin edilen devletlerarası kuruluşlar İcra Komisyonu’nun toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

10) İcra Komisyon’u kendisi için bir tüzük hazırlar.

Madde 55

Uluslararası büro

1) Birliğin İdari görevleri, Uluslararası Büro’ca yerine getirilir.

2) Uluslararası Büro, Birliğin çeşitli organlarının sekreterliklerini kurar.

3) Genel Müdür, Birliğin en yüksek memurudur ve Birliği temsil eder.

4) Uluslararası Büro, Yönetmelikçe öngörülen ve Kurul tarafından kararlaştırılan bir Bülten ve diğer yayımları yayınlar.

5) Yönetmelik,Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşların görevlerini yerine getirirken bu Antlaşma uyarınca ulusal kurumların hizmetleri yerine getireceğini belirler.

6) Genel Müdür ve personel arasından onun tarafından seçilen üyeler, Birlik Kurulu’nu ve bu Antlaşma ve Yönetmeliğine göre kurulmuş olan tüm komisyon ve çalışma gruplarının toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar. Genel Müdür veya personel arasından onun tarafından belirlenen bir üye, bu organların resmi sekreteridir.

7) a) Uluslararası Büro, Birlik Kurulu’nun talimatlarıyla uyum ve İcra Komisyon’u ile iş birliği içinde revizyon konferanslarını hazırlar.

 1. b) Uluslararası Büro, revizyon konferanslarının hazırlıkları sırasında devletlerarası veya devletlerarası nitelikte olmayan uluslararası organizasyonlarla görüş alış-verişinde bulunur.
 2. c) Genel Müdür ve onun tarafından belirlenen kişiler, revizyon konferansı müzakerelerinde oy hakkı olmaksızın bulunurlar.

8) Uluslararası Büro, ona devredilmiş olan tüm diğer görevleri yapar.

Madde 56

Teknik işbirliği komisyonu

1) Birlik Kurulu, teknik işbirliği için bir komisyon kurar (bu maddede “komisyon” olarak nitelenir).

2) a) Birlik Kurulu komisyonun teşkilini belirler ve üyelerini tayin eder; bu yapılırken gelişmekte olan ülkelerin eşit bir şekilde temsili sağlanmalıdır.

 1. b) Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlar, kendiliğinden komisyon üyesidirler. Böyle bir kuruluş eğer Antlaşma Devletinin ulusal bir kurumu ise, bu devlet bu komisyonda ayrıca temsil edilemez.
 2. c) Antlaşma Devletlerinin sayısı buna izin verirse, komisyon üye tam sayısı kendiliğinden üye sayısının iki mislinden fazla olmalıdır.
 3. d) Genel Müdür kendi inisiyatifi ile veya komisyonun talebi üzerine ilgili organizasyonların temsilcilerini kendilerini ilgilendiren görüşmelere katılmaları için davet eder.

3) Komisyon tavsiye ve önerilerle,

 1. i) Antlaşmada öngörülen hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine,
 2. ii) Birden çok Uluslararası Araştırma Kuruluş ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşların mevcudiyeti halinde, inceleme materyalinde ve çalışma metotlarında mümkün olduğunca en yüksek seviyede birliğin tesisine ve raporların birlik ve bütünlük gösteren en yüksek düzeyde hazırlanmasının sağlanmasına ve

iii) Birlik Kurulu veya İcra Komisyon’u inisiyatifi ile tek bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun tayininde ortaya çıkan teknik problemlerin çözülmesine, katkıda bulunma görevi vardır.

4) Her Antlaşma Devleti ve ilgili uluslararası organizasyon, komisyonun yetki alanına giren konulara ilişkin olarak komisyona yazılı sorular yöneltebilir.

5) Komisyon, tavsiye ve önerilerini Genel Müdür’e veya onun kanalıyla Birlik Kurulu’na,İcra Komisyonu’na veya tek tek Uluslararası Araştırma Kuruluşlarına veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlara ve tüm yada tek tek Başvuru Kurumları’na yöneltebilir.

6) a) Genel Müdür her halükarda komisyonun tüm tavsiye ve önerilerinin metnini İcra Komisyonu’na iletir. Kendisi buna ilişkin görüş bildirebilir.

 1. b) İcra Komisyon’u bu komisyonun tavsiye, öneri veya herhangi başka önlemleriyle ilgili görüş bildirebilir ve komisyondan onun görev alanındaki problemleri incelemesini ve rapor etmesini isteyebilir. İcra Komisyon’u bu komisyonun tavsiyesini, önerilerini ve raporunu, konuya ilişkin görüşleriyle birlikte, Birlik Kurulu’na bildirebilir.

7) İcra Komisyonu’nun kuruluşuna kadar, 6.fıkrada İcra Komisyonu’na yapılan yollamalar, Birlik Kurulu’na yapılmış sayılır.

8) Komisyon prosedürüne ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu kararıyla belirlenir.

Madde 57

Mali hükümler

1) a) Birliğin bir bütçe planı vardır.

 1. b) Birliğin bütçe planı, Birliğin gelir ve giderlerini ve organizasyon tarafından yönetilen birliklerin bütçelerindeki ortak giderlerine yaptığı katkıyı kapsar.
 2. c) Birliklerin ortak giderleri, sadece birliğin değil, organizasyon tarafından yönetilen diğer birliklerden bir veya bir kaçı tarafından yapılan harcamalardır. Birliğin bu ortak giderlere katkısı, onun bunlardan sağladığı menfaatler ölçüsündedir.

2) Birliğin bütçe planı, organizasyon tarafından yönetilen diğer birliklerin bütçe planlarının nazarı dikkate alınması gereğine uygun olarak yapılır.

3) 5. fıkra saklı kalmak üzere, Birliğin bütçe planı, aşağıdaki gelirleri kapsar:

 1. i) Uluslararası Büro’nun Birlik çerçevesindeki hizmetleri için alınan ücret ve katkılar,
 2. ii) Satışlardan elde edilen gelirler ve Uluslararası Büro’nun Birliği ilgilendiren yayınlardan sağladığı diğer gelirler,

iii) Bağışlar, ölüme bağlı tasarruflardan ve diğer karşılıksız kazandırmalardan edindikleri,

 1. iv) Kira gelirleri, faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirler.

4) Uluslararası Büro’nun hizmetleri için alınan ücret, katkılar ve yaptığı yayın ücretleri, Uluslararası Büro’nun Antlaşmanın yürürlüğü ile bağlantılı olarak normal koşullar altında tüm masraflarını karşılayacak düzeyde tespit edilir.

5) a) Bir bütçe yılı, açık verirse (b) ve (c) bentleri saklı kalmak üzere üye devletler bu açığın kapatılması için ek ödemede bulunabilirler.

 1. b) Her bir Antlaşma Devletinin bu ek ödentisinin miktarı, Birlik Kurulu tarafından bu devletlerin her birinde ilgili yılda yapılan uluslararası başvuruların sayısı göz önüne alınmak suretiyle tespit edilir.
 2. c) Şayet, bir açığın veya bunun bir kısmının geçici olarak kapatılması olanağı varsa, Birlik Kurulu, Antlaşma Devletlerinden ek bir ödenti istemeksizin açığın geçici olarak devrine karar verebilir.
 3. d) Birliğin mali durumu elverirse, Birlik Kurulu (a) bendine göre, ek ödentileri Antlaşma Devletlerine geri ödeyebilir.
 4. e) Bir Antlaşma devleti, Birlik Kurulu tarafından tespit edilen muacceliyet tarihinden itibaren 2 yıl içinde (b) bendine göre ödemede bulunmadıysa, Birliğin her hangi bir organında oy hakkını kullanamaz. Ancak Birliğin her bir organı böyle bir devlette şayet ödemedeki temerrütü kaçınılması mümkün olmayan olağanüstü sebeplere dayandığına inandığı sürece ve bu inancını sürdürdüğü sürece, bu organda oy hakkı kullanmasını izin verebilir.

6) Yeni hesap yılının başlangıcından önce, bütçe planı kararlaştırılamazsa, önceki yılın bütçe planı mali hükümlere uygun olarak sürdürülür.

7) a) Birlik her bir Antlaşma Devletinin bir kereye mahsus ödentilerinden oluşan işletme sermayesi fonuna sahiptir. Birlik kurulu, fon artık yeterli olmazsa, onu yükseltmek için önlemler alır. Fonun ihtiyaç duyulmadığı için kullanılmayan kısmı, geri iade edilir.

 1. b) Her Antlaşma Devletinin bu fona bir kereye mahsusu yaptığı ödemenin miktarı veya bunun yükseltilmesine olan katkısı, Birlik Kurulu’nca fıkra 5/b’de belirtilmiş mülahazalara benzer esaslara dayanılarak belirlenir.
 2. c) Ödeme şartları, Genel Müdür’ün teklifi ve organizasyon koordinasyon Komisyonu’nun dinlenmesinden sonra, Birlik Kurulu’nca belirlenir.
 3. d) Geri ödemeler, ödeme tarihleri de dikkate alınarak, her bir Antlaşma Devletinin ödediği miktarlarla orantılı olmalıdır.

8) a) Organizasyonun egemenlik alanında ikametgahın bulunduğu devlet ile ikametgah hakkında imzalanan anlaşmada işletme sermayesi fonunun yetmemesi durumunda bu devletin ek ödenti yapacağı öngörülmelidir. Bu ek ödentilerin miktarı ve hangi şartlar altında verileceği, her halükarda, bu devlet ile organizasyon arasındaki özel anlaşmaların konusudur. Bu devlet, ek ödentiler yaptığı sürece, Birlik Kurulu ve İcra Komisyonu’nda kendiliğinden bir sandalyeye sahiptir.

 1. b) (a) bendinde belirtilen devlet ve organizasyon ek ödenti yapılmasına ilişkin yükümlülüğü yazılı bir resmi bildirimle feshetme haklarına sahiptir. Fesih, resmi bildirimin yapıldığı yılın bitiminden itibaren 3 yıl sonra hüküm ve sonuç doğurur.

9) Hesap kontrolü, mali hükümler uygun olarak bir veya birden çok Antlaşma Devleti bağımsız hesap uzmanları tarafından yapılır. Bunlar, rızaları üzerine Birlik Kurulu tarafından belirlenirler.

Madde 58

Yönetmelik

1) Bu Antlaşmaya eklenen Yönetmelik:

 1. i) Antlaşmanın açıkça Yönetmeliğe yollama yaptığı veya açıkça belirtildiği veya belirtileceği öngörüldüğü sorunlar,
 2. ii) Teknik idari gerekler, konular veya prosedür,

iii) Antlaşmanın uygulanması amacına uygun münferit kurallar, hakkında hükümleri kapsar.

2) a) Birlik Kurulu, Yönetmeliği değiştirebilir.

 1. b) fıkra saklı kalmak üzere değişiklikler verilen oyların 3/4 çoğunluğunu gerektirir.

3) a) Yönetmelik,

 1. i) Sadece oybirliği ile alınan kararla değiştirilen veya
 2. ii) Sadece ulusal kurumu uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak faaliyet gösteren Antlaşma Devleti karşı olmadıkça ve şayet böyle bir kuruluşun görevleri devletlerarası bir organizasyon tarafından yapılıyorsa, bu organizasyonun yetkili organlarında diğer üye devletler tarafından bu görev amacıyla yetkili kılınmış bu organizasyona üye sözleşme devleti karşı çıkmazsa değiştirilebilen, kurulları belirler.
 3. b) Böyle bir kuralın, ilgili gereklerden ileride hariç tutulması için (a) bendi (i) ve (ii) de belirtilen şartların her birisi için yerine getirilmesi gerekir.
 4. c) Bir kuralın gelecekte (a) bendinde getirilen gereklerden herhangi birine bağlanması için oybirliğiyle kabul edilmesi gerekir.

4) Yönetmelik, Birlik Kurulu gözetimi altında Genel Müdür tarafından idari kurallar konmasını öngörür.

5) Antlaşma hükümleriyle, Yönetmelik hükümleri arasında uyumsuzluk varsa, Antlaşma hükümleri öncelik taşır.

ALTINCI KISIM
Uyuşmazlıklar

Madde 59

Uyuşmazlıkların giderilmesi

Madde 64/5 saklı kalmak üzere, Antlaşmanın veya Yönetmeliğinin uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin, iki veya daha fazla Antlaşma Devleti arasındaki her uyuşmazlık, şayet görüşmeler yoluyla giderilemezse, ilgili devletlerden her biri başka bir çözüm bulunmadıkça uyuşmazlıkları Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’ne göre, Uluslararası Adalet Divanı’na bir dava ile getirebilir. Uyuşmazlığı Adalet divanı önüne getiren Antlaşma devleti, bunu Uluslararası Büro’ ya bildirir. Uluslararası Büro, diğer Antlaşma devletlerini durumdan haberdar eder.

YEDİNCİ KISIM
Revizyon ve Değişiklikler

Madde 60

Antlaşmanın revizyonu

1) Bu Antlaşma, zaman zaman Antlaşma Devletlerinin özel bir konferansında revizyona tabi tutulabilir.

2) Revizyon konferansı çağrısı, Birlik Kurulu tarafından yapılır.

3) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak tayin edilmiş olan her devletlerarası organizasyonun revizyon konferansına gözlemci olarak katılmasına izin verilir.

4) Madde 53/5-9-11; Madde 55/4-8, Madde 56 ve Madde 57, ya revizyon konferansınca ya da Madde 61’e göre değiştirilebilir.

Madde 61

Antlaşmanın belli münferit hükümlerinin değiştirilmesi

1) a) Madde 53/5-9-11, Madde 54, Madde 55/4-8, Madde 56 ve Madde 57 ile ilgili değişiklik önerileri Birlik Kurulu’na üye her bir devlet, İcra Komisyonu veya Genel Müdür tarafından yapılabilir.

 1. b) Bu öneriler, Genel Müdür tarafından Birlik Kurulu’nda görüşülmeden en az 6 ay önce Antlaşma Devletlerine bildirilir.

2) a) Birinci fıkrada belirtilen maddelerdeki değişiklikler hakkında Birlik Kurulu karar verir.

 1. b) Bu karar için verilen oyların 3/4’ü gerekir.

3) a) Birinci fıkrada belirtilen maddelerde yapılan her değişiklik, değişiklik kararının alındığı tarihteki Birlik Kurulu üye devletlerinden 3/4 nün anayasal gereklere uygun olarak değişiklik önerisini kabul ettiklerine ilişkin resmi yazılı bildirimlerinin Genel Müdürlüğe vardığı tarihten itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.

 1. b) Bu tür kabul edilmiş her değişiklik, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği anda Birlik Kurulu üyesi her devleti bağlar; ancak, üye devletlerin mali yükümlerini genişleten bir değişiklik sadece bu değişikliği kabul ettiğini resmi bir şekilde bildiren devletleri bağlar.
 2. c) (a) bendiyle uyum içinde kabul edilen her değişiklik (a) bendiyle uyum içinde yürürlüğe girdikten sonra, Birlik Kurulu’nun üyesi olan tüm devletleri bağlar.

SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler

Madde 62

Antlaşma tarafı olma olanakları

1) Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesine üye devletlerin her biri, bu Antlaşmanın şu şekilde;

 1. i) Onay belgesinin imzalanması ve tevdii veya
 2. ii) Katılma belgesinin tevdii ile tarafı olur.

2) Onay ve katılma belgeleri Genel Müdür’e tevdii edilir.

3) Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’nin üye Stockholm Metni’nin 24. maddesi, bu Antlaşma’ya uygulanır.

4) Fıkra 3, bu Antlaşmanın bir Antlaşma Devleti tarafından bu sözü geçen fıkraya dayanılarak (bir bölgeye) uygulanabilir hale getirilmesi haline başka bir Antlaşma Devletinin bölgenin bu fiili durumunu kabul ettiği veya zımnen göz yumduğu anlamında anlaşılamaz.

Madde 63

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi

1) (a) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, içlerinden en az 4 devletin ayrıca aşağıda belirtilen koşullardan birini yerine getirmeleri şartıyla, 8 devletin onay veya katılma belgelerini tevdii tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer:

 1. i) Bu devlette yapılmış başvuru sayısının Uluslararası Büro’nun yayınladığı en son yıllık istatistiklere göre, 40.000’i aşması,
 2. ii) Bu devletin uyruğunda olanlar veya bu devlette ikametgahı bulunan kişilerin Uluslararası Büro’nun yayınladığı yıllık istatistiklerine göre, yabancı tek bir devlette en az 1000 başvuruda bulunmuşlarsa,

iii) Bu devletin ulusal kurumu, Uluslararası Büro’nun yayınladığı en yeni istatistiklerine göre, yabancı devletlerin uyruğunda veya bu devletlerde ikametgahı bulunan kişilerin en az 10.000 başvurusunu almışsa.

 1. b) Bu fıkranın uygulanması açısından, “başvuru” kavramı, “faydalı model başvurularını” kapsamaz.

2) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, Antlaşmanın birinci fıkraya göre yürürlüğe girmesi sırasında üye olmayan bir devlet için Antlaşma, onay veya katılma belgesinin tevdii tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

3) Kısım II ve Antlaşmaya ekli Yönetmeliğin bununla ilgili hükümleri en az üç devletin Madde 64/1’e göre, İkinci Kısmın kendileri için bağlayıcı olmadığını beyan etmeksizin birinci fıkrada belirtilen koşullardan en az birini yerine getirerek Antlaşmanın üyesi oldukları gün, uygulanabilir hale gelir. Ancak bu tarih-gün, Antlaşmanın birinci fıkraya göre yürürlüğe girmesi anından önce olmaz.

Madde 64

İhtirazi kayıtlar

1) a) Her devlet, İkinci Kısmın kendileri için bağlayıcı olmadığını açıklayabilir.

 1. b) (a) bendine göre, beyanda bulunan devletler, sözü geçen kısım ve Yönetmeliğin ilgili hükümleriyle bağlı değildirler.

2) a) Birinci fıkranın (a) bendine göre bir beyanda bulunmamış her devlet;

 1. i) Uluslararası başvuru ve tercümesinin (öngörüldüğü gibi) bir nüshasının iletilmesiyle ilgili olarak Madde 39/1 hükmünün kendisi için bağlayıcı olmadığını,
 2. ii) Madde 40’da öngörülen yükümlülüğün uluslararası başvuru veya tercümesinin bir ilanı biçimindeki ulusal prosedürün, kendi ulusal kurumu veya bu kurum dolayısıyla ertelenmesini -bu kurum Madde 30 ve Madde 38 de belirtilen yükümlülüklerden kurtulmaksızın- engelleyemeyeceğini, beyan edebilir.
 3. b) Bu tür bir beyanda bulunmuş devletler, beyanları ile bağlıdırlar.

3) a) İlgili olan her devlet, bir uluslararası başvurunun ilanının gerekli olmadığını beyan edebilir.

 1. b) Uluslararası başvuru, rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminde (a) bendine göre beyanda bulunmuş devletleri, Belli Edilmiş Devlet olarak kapsamış bulunmaktaysa, Madde 21/2’ye göre başvurunun ilanı yapılmaz.
 2. c) Uluslararası başvuru, (b) bendinde belirtilen durumda ise buna rağmen Uluslararası Büro tarafından;
 3. i) Başvuru sahibinin Yönetmelik hükümlerine uygun talebi üzerine,
 4. ii) Uluslararası başvuruya dayanan bir ulusal başvuru veya bir patent (a) bendine göre beyanda bulunmuş bir Belli Edilmiş Devletin ulusal kurumu veya böyle bir kurum vesilesiyle ilan edilmişse, bu ilandan sonra gecikmeksizin ve fakat rüçhan tarihinden sonraki 18 aylık sürenin dolması şartıyla, ilan edilir.

4) a) Ulusal hukukuna göre patentlere, tekniğin durumuyla ilgili olarak ilan tarihinden önceki zamanı esas alan ve ancak Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne göre, tekniğin durumunu belirleme bakımından öngörülen rüçhan tarihini, bu devletteki gerçek başvuru tarihi ile eş tutmayan her devlet, Belli Edilmiş Devlet olarak tayin edildiği bir uluslararası başvurunun bu devlet dışında yapılması durumunda -bu başvuruyu- tekniğin durumunu tespit bakımından bu devlette fiilen yapılmış başvuru ile eş tutmayacağını beyan edebilir.

 1. b) (a) bendine göre, beyanda bulunmuş bir devlet, bu ölçüde Madde 11/3’e bağlı değildir.
 2. c) (a) bendine göre beyanda bulunan bir devlet, aynı zamanda yazılı olarak kendisinin Belli Edilmiş Devlet olarak tayin edildiği uluslararası başvuruların hangi koşul ve zamanda bu devlette tekniğin durumuna ait olduğunu bildirir. Bu beyan, her zaman Genel Müdür’e yapılan resmi bir bildirimle değiştirilebilir.

5) Her devlet, Madde 59’a bağlı olmadığını beyan edebilir. Bu tür bir beyanda bulunmuş Antlaşma Devleti ile diğer bir Antlaşma Devleti arasındaki uyuşmazlıklara, Madde 59 uygulanmaz.

6) a) Bu maddeye göre yapılan her açıklama, yazılı olarak yapılır. Böyle bir açıklama, Antlaşmanın imzalanması veya onay ve katılma belgesinin tevdii anında veya 5. fıkrada sözü geçen durum hariç daha sonraki bir zamanda Genel Müdür’e resmi bir bildirimle yapılabilir. Böyle bir resmi bildirim durumunda, bu beyan Genel Müdür’ün resmi bildirimi aldığı günden 6 ay sonra hüküm doğurur ve bu beyan sözü edilen 6 aylık süre dolmadan yapılan uluslararası başvurular için hüküm doğurmaz.

 1. b) Bu Maddeye göre yapılan bir beyan, Genel Müdür’e verilecek bir bildirimle ve her zaman geri alınabilir. Bu geri alım, Genel Müdür’ün bildirimi aldığı günden üç ay sonra hüküm doğurur ve bu geri alım üç aylık sürenin bitiminden önce yapılan uluslararası başvurular için fıkra 3’e göre yapılan beyanların geri alınma durumlarında hüküm doğurmaz.

7) Bu Antlaşmaya ilişkin 1-5. fıkrada belirtilen ihtirazi kayıtlar dışında diğer ihtirazi kayıtlar caiz değildir.

Madde 65

Kademeli uygulama

1) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlar ile yapılan anlaşmada geçici olarak bu kuruluşun işleme koyacağı uluslararası başvuruların tür ve sayısının sınırlandırılması öngörülüyorsa, Birlik Kurulu, Antlaşma’nın ve Yönetmeliğin belli uluslararası başvuru gruplarına kademeli olarak uygulanması için gerekli önlemleri alır. Bu hüküm, Madde. 15/5’e göre, uluslararası araştırma tipi için yapılan talep için de uygulanır.

2) Birlik Kurulu, birinci fıkra saklı kalmak üzere uluslararası başvuru ve uluslararası geçici inceleme taleplerinin yapılmaya başlanabileceği tarihleri tespit eder. Bu tarihler, somut duruma göre, ya Madde 63/1 ‘e göre bu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden 6 ay veya Madde 63/3’e göre İkinci Kısmın bağlayıcı olmasını takip eden 6 ay sonrası için tespit edilmiş olamaz.

Madde 66

Fesih

1) Her Antlaşma Devleti bu Antlaşmayı Genel Müdür’e muhatap resmi yazılı bir bildirimle feshedebilir.

2) Fesih, Genel Müdür’e resmi bildirimin ulaşmasından 6 ay sonra hüküm doğurur.

Bu fesih, uluslararası başvuru sözü geçen 6 aylık süre geçmeden yapılmış ve fesheden devlet bu süre dolmadan yapılan bir seçme beyanı ile seçilmişse, fesheden devlette uluslararası başvurunun hükümlerine halel gelmez.

Madde 67

İmzalar ve diller

1) a) Bu Antlaşma, aynı derecede bağlayıcı olan İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanmış orjinal bir metinde imzalanır.

 1. b) Resmi metinler ilgili hükümetlerle görüşmelerden sonra, Almanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde veya Birlik Kurulu’nun belirleyebileceği diğer dillerde Genel Müdür tarafından yayınlanır.

2) Bu Antlaşma 31 Aralık 1970 tarihine kadar Washington’da imzaya açıktır.

Madde 68

Tevdi

1) Bu Antlaşma’nın orijinal metni, imza süresinin geçmesinden sonra Genel Müdür’e tevdi edilir.

2) Genel Müdür, bu Antlaşma ve bu Antlaşmaya eklenen Yönetmeliğin kendisi tarafından onaylanmış iki nüshasını Sınai Mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesine üye tüm devletlerin ve isteyen başka devletlerin hükümetlerine gönderir.

3) Genel Müdür, bu Antlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nde kayıt ettirir.

4) Genel Müdür, bu Antlaşma veya Yönetmelikteki her değişikliğin kendisi tarafından onaylanan iki nüshasını tüm Antlaşma Devletleri Hükümetlerine ve talep edildiği taktirde başka bir devlet hükümetine gönderir.

Madde 69

Resmi bildirimler

Genel Müdür, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesine üye tüm devletlerin hükümetlerine:

 1. i) Madde 62’ye göre imzayı,
 2. ii) Onay veya katılma belgelerinin Madde 62’ye göre tevdiini

iii) Antlaşmanın yürürlük tarihini ve Madde 63/3’e göre İkinci Kısmın bağlayıcı olduğu tarihi,

 1. iv) Madde 64/1-5’e göre yapılmış beyanları,
 2. v) Madde 64/6 (b) ye göre beyanların geri alınmalarını,
 3. vi) Madde 66’ya göre bildirilmiş fesihleri ve

vii) Madde 31/4 ‘e göre yapılan beyanları, bildirir.

Bir yanıt yazın