Marka Değerleme Metodları , Finans Odaklı marka değeri hesaplama, Davranışlara Dayalı ve Finansal – Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modellere dayalı Marka Değeri Hesaplama modellerinini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

FİNANS ODAKLI MARKA DEĞERİ HESAPLAMA| ZONGULDAK PATENT

 

finans odaklı marka değeri hesaplama-zonguldak patent
finans odaklı marka değeri hesaplama-zonguldak patent

Marka Değerleme Metodları , Marka değeri ilk olarak finans uzmanlarınca oluşturulmuş bir modeldir. Bunlar;

 

1. Maliyete Dayalı Marka Değerleme:

Bu prensibe göre Marka değeri ; o markanın tarihi boyunca markaya yapılan toplam yatırımlarla (Maliyet) ve o markadan elde edilen getirilerin farkıyla hesaplanır.

 

2. Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme:

Bu metoda göre bir markanın değeri, emsali olan markaların piyasa değerleri ile kıyaslanarak belirlenmektedir..

 

3. Sermaye Piyasalarına Dayalı Marka Değerleme (Simon&Sullivan):

Bu yöntemde marka değeri gelecekte elde edilecek, sadece markaya dayandırılabilen gelirlerin bugünkü değeri olarak tanımlanır ve sermaye piyasalarının etkin olduğunu ve şirketin piyasa değerinin şirketin sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların gelecekte elde edeceği gelirleri yansıttığı varsaymaktadır.

 

4. Royalitelerden Kurtulma Metodu (Consor):


Royaltilerden kurtulma (Relief from Royalties) metodu, uygulamasının kolay olmasından dolayı, en çok kullanılan marka değerleme metotları arasında yer almaktadır.

 

5. Markanın Yarattığı Artı Kazançlara Dayalı Marka Değerleme:

Marka değerini, markanın gelirlere olan katkısını ölçmek suretiyle hesaplayan birçok metot geliştirilmiştir. Bu metotlar, çeşitli tekniklerle markalı üründen elde edilen gelirin ne kadarlık kısmının markadan kaynaklandığını oransal olarak ölçmekte, bu oran gelecekte elde edileceği tahmin edilen gelirlerle çarpılarak marka sayesinde yaratılacak nakit akımı hesaplanmaktadır.

 

6. Hedonik Marka Değerleme Metodu:

Ürünlerin fiyatlarını sahip oldukları özelliklere göre ve bu özelliklerin derecesine göre açıklamaya çalışmaktadır.

 

7. Fiyat/Satış Oranları Arasındaki Farklar İle Marka Değeri Tespiti:

Bu metot marka değerini, değerlenen markaya sahip olan şirket ile güçsüz bir markaya sahip şirketin fiyat/satış oranları veya sermaye/satış oranları arasındaki farka göre hesaplamaktadır.

 

8. BBDO Modeli:

Alman danışmanlık firması BBDO Consulting GmbH tarafından geliştirilen metoda göre değerleme yapılabilmesi için öncelikle, marka değerini oluşturan 8 unsur belirlenmektedir. Bunlar; markanın satış performansı ve potansiyeli, net faaliyet marjı, markanın gelişme imkanı, markanın uluslararası yayılımı, markaya olan reklam desteği, markanın endüstrideki gücü, marka imajı, son 3 yıldaki vergi öncesi kazanç miktarlarıdır.

 

DAVRANIŞLARA DAYALI MODELLER| ZONGULDAK PATENT

 

Bu model müşteri davranış ve eğilimlerini dikkate almaktadır. Ancak bu modeller markanın parasal değerini değil gücünü hesaplamak üzere ortaya koyulmuştur.

Bu yöntemde müşteriler ve onların markaya ilişkin görüşleri ve hisleri mercek altındadır. Davranışlara Dayalı Marka değeri ile birlikte markaya ait temel özellikler hesaba katılarak Marka değeri hesaplanmaktadır ki en önemli avantaj budur. Bu yöntemle marka gücüne ait genel bir görüntü elde edilmektedir ve markanın gelişimine ait veriler ortaya koyulmaktadır. Ancak bu yöntem ciddi dezavantajları da barındırmaktadır; her şeyden önce ölçümlenecek pek çok veri vardır ve bunların tamamının ele alınması zahmetli ve pahalı bir işlemi gerektirmektedir. Sözü edilen değişkenler için çeşitli ölçüm metotları mevcuttur ve bu metotlar araştırmacıyı farklı rakamsal sonuçlara götürmektedir. Ancak en büyük problem bu değişkenlerden hangilerinin seçileceğidir ki, bu da her bir hesaplamayı sübjektif bir hale sokmaktadır. Markanın, şirketin gücüne, satışlara, karlılığa vs. etkisi göz ardı edilmektedir.

 

1. Marka Değerleme Metodu – Aacker:

Davranışlara dayalı metotların en tanınmışı Aacker’a aittir. Aacker’a göre Marka mental Aktif ve Pasifin doğurduğu ve ürünleri tanımlayan, farklılaştıran bir semboldür. Marka değerini ise Marka ile ilintili varlıklar ve sorumluluklar bütünü olarak tanımlamıştır. Marka değerini beş tanımlamayla sınırlandırmıştır. Bunlar Marka sadakati, Marka tanınırlığı, algılanan kalite, Marka çağrışımları ve diğer özelliklerdir.

 

2. Marka Değerleme Metodu – Keller:

Tüketici eğilimli bu metoda göre Keller marka değerinin marka bilgisine bağımlı olduğunu iddia etmiştir. Keller’e göre markalı ve markasız aynı özelliklere sahip iki ürünün kıyaslanmasıyla elde edilen Marka bilgisi Marka tanınırlığı ve Marka imajından oluşmaktadır.

 

3. Marka Değerleme Metodu – Young & Rubicam:

Reklam ajansı Young & Rubicam “Brand Asset Valuator” isimli uluslararası Marka değeri hesaplama modeli geliştirmiştir. Y&R’e göre Marka değeri dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar markanın farklılaşması, önemi, itibarı ve marka bilgisi. Her bir bileşen 52 kriterin ölçülmesi ile hesaplanmıştır.

 

4. Marka Değerleme Metodu – McKinsey:

Mc Kinsey’e göre Marka değeri kantitatif değerlere dayanır. Marka değeri markanın 3 P’sinden (Performans, Kişilik, Varlık) oluşur şeklinde bir tanımlamaya gitmişlerdir

 

FİNANSAL-DAVRANIŞLARA DAİR KOMBİNASYON MODELLER| ZONGULDAK PATENT

 

Esas ihtiyaç markanın parasal değerinin belirlenmesi olduğundan “Finansal – Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modeller” ortaya çıkmıştır.

 

1. Interbrand Metodu:

En çok bilinen değerleme metotlarından birisi danışmanlık şirketi Interbrand tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullanarak marka değerini hesaplamaktadır. Interbrand’ın internet sitesinde (www.interbrand.com) değerleme modelinin 4 aşamadan oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar; finansal tahmin (markayı taşıyan ürün ya da servisten gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmini), marka rolü (maddi olmayan varlıklardan kaynaklanan gelirin ne kadarlık kısmının markaya ait olduğu), marka gücü (hesaplamak için 7 kriter grubuna ve toplamda 80’den fazla alt kritere göre marka değerlendirilmektedir)

 

2. Financial World Metodu:

Financial World, Interbrand tarafından kullanılan metodun daha basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanmaktadır. Marka gücü de Interbrand’e benzer şekilde hesaplanmakta, ancak daha az kriter kullanılmaktadır. Bunlar; liderlik, stabilite (müşteri sadakati), uluslararasılık, markanın endüstrideki sürekli önemi, markanın sahip olduğu kanuni korunmadır.

 

3. AC Nielsen Marka Bilançosu Metodu:

Marka gücünü ölçmek için bir puanlama sistemi kullanmakta olup, 6 başlık altında 19 kritere göre değerlendirme yapılmaktadır. Kriterler ağırlıklandırılarak 0-500 arasında marka gücünü gösteren bir puan elde edilmektedir.

 

4. Brand Finance Metodu:

Brand Finance plc tarafından geliştirilen marka değerleme metodunda da Marka değeri , markalı üründen gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmin edilmesi ve bu gelirlere markanın katkısının belirlenmesi yoluyla tespit edilmektedir.

5. Brand Raiting Değerleme Sistemi:

Brand Rating GmbH şirketi tarafından, marka değerini müşteri bakış açısından belirlemeyi amaçlayan 3 parçalı bir değerleme sistemi geliştirilmiştir.

6. Semion Metodu:

Semion Brand Broker GmbH tarafından geliştirilen bu metotta, marka değerinin belirleyen 4 unsur tanımlanmaktadır

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.

Bir yanıt yazın